Home

2000/493/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2000 tot wijziging van de gezondheidscertificering voor visserijproducten van herkomst of van oorsprong uit Uganda (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2472) (Voor de EER relevante tekst)

2000/493/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2000 tot wijziging van de gezondheidscertificering voor visserijproducten van herkomst of van oorsprong uit Uganda (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2472) (Voor de EER relevante tekst)

2000/493/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2000 tot wijziging van de gezondheidscertificering voor visserijproducten van herkomst of van oorsprong uit Uganda (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2472) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 199 van 05/08/2000 blz. 0084 - 0084


Beschikking van de Commissie

van 4 augustus 2000

tot wijziging van de gezondheidscertificering voor visserijproducten van herkomst of van oorsprong uit Uganda

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2472)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/493/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In maart 1999 hebben de Ugandese autoriteiten de Commissie gevallen van visvergiftiging in het Victoriameer gemeld. Vermoed werd dat de visvergiftiging veroorzaakt is door bestrijdingsmiddelen in het water van het Victoriameer.

(2) De Ugandese autoriteiten hebben voorzorgsmaatregelen genomen en hebben vanaf 22 maart 1999 totdat de veiligheid van de visserijproducten gegarandeerd kan worden, alle uitvoer van vis uit het Victoriameer naar de Europese Gemeenschap geschorst.

(3) Op grond van de uitkomsten van een inspectiebezoek ter plaatse en de verzekering van de Ugandese autoriteiten dat de visserijproducten uit het Victoriameer aan een geëigende controle op met name de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen worden onderworpen, wordt de veiligheid van de visserijproducten uit het Victoriameer die bestemd zijn voor invoer in de Europese Gemeenschap, gegarandeerd.

(4) In het gezondheidscertificaat waarvan visserijproducten bij invoer uit Uganda vergezeld gaan en waarvan het model is vastgesteld in Beschikking 95/328/EG van de Commissie(2), moet een specifieke vermelding over de betrokken controle worden opgenomen.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Punt IV van het gezondheidscertificaat dat is vastgesteld in de bijlage bij Beschikking 95/328/EG en dat de zendingen van visserijproducten, uit het Victoriameer van oorsprong of van herkomst uit Uganda, moet vergezellen, wordt aangevuld met het volgende punt:

"4. Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven omschreven visserijproducten met gunstig resultaat de in hoofdstuk V, punt II.3.B, van de Bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG bedoelde onderzoeken hebben ondergaan.".

Artikel 2

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 191 van 12.8.1995, blz. 32.