Home

2000/532/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147) (Voor de EER relevante tekst)

2000/532/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147) (Voor de EER relevante tekst)

2000/532/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 226 van 06/09/2000 blz. 0003 - 0024


Beschikking van de Commissie

van 3 mei 2000

tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/532/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(1), gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG(2), en met name op artikel 1, onder a),

Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen(3), en met name op artikel 1, lid 4, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verschillende lidstaten hebben een aantal afvalcategorieën aangemeld die naar hun mening een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen vertonen.

(2) De Commissie dient krachtens artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG kennisgevingen van de lidstaten te onderzoeken teneinde de bij Beschikking 94/904/EG van de Raad(4) vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen te wijzigen.

(3) Afvalstoffen die in de lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen, moeten ook worden opgenomen in de bij Beschikking 94/3/EG van de Commissie(5) vastgestelde Europese afvalcatalogus. Teneinde de regeling voor deze lijsten doorzichtiger te maken en bestaande bepalingen te vereenvoudigen is het dienstig één communautaire lijst vast te stellen waarin de bij Beschikking 94/3/EG vastgestelde lijst van afvalstoffen en de bij Beschikking 94/904/EG vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd.

(4) De Commissie wordt bij deze taak bijgestaan door het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG ingestelde comité.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het door voornoemd comité uitgebrachte advies,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage van deze beschikking opgenomen lijst wordt aangenomen.

Artikel 2

Als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen worden geacht een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG bedoelde eigenschappen te bezitten en, wat de punten H3 tot en met H8, H10(6) en H11 van die bijlage betreft, een of meer van de volgende eigenschappen:

- een vlampunt <= 55 °C,

- een of meer als zeer vergiftig ingedeelde(7) stoffen met een totale concentratie >= 0,1 %,

- een of meer als vergiftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie >= 3 %,

- een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie >= 25 %,

- een of meer als R 35 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie >= 1 %,

- een of meer als R 34 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie >= 5 %,

- een of meer als R 41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie >= 10 %,

- een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie >= 20 %,

- een of meer stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn (categorie 1 of 2) met een totale concentratie >= 0,1 %,

- een of meer als R 60 of R 61 ingedeelde vergiftige stoffen voor de voortplanting (categorie 1 of 2) met een totale concentratie >= 0,5 %,

- een of meer als R 62 of R 63 ingedeelde vergiftige stoffen voor de voortplanting (categorie 3) met een totale concentratie >= 5 %,

- een of meer als R 46 ingedeelde mutagene stoffen (categorie 1 of 2) met een totale concentratie >= 0,1 %,

- een of meer als R 40 ingedeelde mutagene stoffen (categorie 3) met een totale concentratie >= 1 %.

Artikel 3

De lidstaten kunnen in uitzonderlijke gevallen op basis van schriftelijk bewijsmateriaal dat op adequate wijze door de houder is verstrekt, beslissen dat een specifieke op de lijst als gevaarlijk aangeduide afvalstof geen van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Onverminderd artikel 1, lid 4, tweede streepje, van Richtlijn 91/689/EEG kunnen de lidstaten in uitzonderlijke gevallen beslissen dat een op de lijst als niet-gevaarlijk aangeduide afvalstof een van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Al deze beslissingen van de lidstaten worden jaarlijks aan de Commissie meegedeeld. De Commissie bundelt deze beslissingen en onderzoekt of de communautaire lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in het licht van deze beslissingen van de lidstaten dient te worden gewijzigd.

Artikel 4

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 januari 2002 aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 5

Beschikking 94/3/EG en Beschikking 94/904/EG worden met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2000.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47.

(2) PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.

(3) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

(4) PB L 356 van 31.12.1994, blz. 14.

(5) PB L 5 van 7.1.1994, blz. 15.

(6) In Richtlijn 92/32/EEG van de Raad (PB L 154 van 5.6.1992, blz. 1) tot zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG is ter vervanging van de term "teratogeen" de term "vergiftig voor de voortplanting" ingevoerd. Deze term heeft een exactere definitie, maar beslaat hetzelfde begrip en komt derhalve overeen met punt H10 in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG.

(7) De indeling en de R-nummers zijn opgenomen in Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) en de latere wijzigingen daarvan. De concentratiegrenzen zijn ontleend aan Richtlijn 88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 14) en de latere wijzigingen.

BIJLAGE

Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen

Inleiding

1. Dit is een geharmoniseerde lijst van afvalstoffen die periodiek opnieuw zal worden bezien en indien nodig zal worden aangepast overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG. Opneming van een materiaal in de lijst betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan de definitie van afvalstof in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG is voldaan.

2. Voor de afvalstoffen die in de lijst voorkomen gelden de bepalingen van Richtlijn 75/442/EEG, tenzij artikel 2, lid 1, onder b), van deze richtlijn van toepassing is.

3. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht:

3.1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). NB: de activiteiten in een specifieke installatie kunnen onder verschillende hoofdstukken vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings).

3.2. Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.

3.3. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren.

3.4. Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code "99" (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.

4. Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig artikel 1, lid 4, eerste streepje, van Richtlijn 91/689/EEG. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen, tenzij artikel 1, lid 5, van deze richtlijn van toepassing is.

5. In de zin van deze beschikking wordt onder "gevaarlijke stof" verstaan: elke stof die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd, als gevaarlijk is of zal worden ingedeeld; onder "zwaar metaal" wordt verstaan: elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin, met inbegrip van deze metalen in metallische vorm, voorzover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld.

6. Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwijzing naar gevaarlijke stoffen als gevaarlijk wordt aangeduid, is de afvalstof alleen gevaarlijk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig zijn daf de afvalstof een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad vermelde eigenschappen bezit. Wat de punten H3 tot en met H8, H10 en H11 betreft, is artikel 2 van deze beschikking van toepassing. Voor de kenmerken H1, H2, H9 en H12 tot en met H14 bevat artikel 2 van deze beschikking momenteel geen specificaties.

7. Voor de nummering van de punten in de lijst zijn de volgende regels gebruikt: voor afvalstoffen die niet zijn gewijzigd zijn de codenummers van Beschikking 94/3/EG gebruikt. De codes van gewijzigde afvalstoffen zijn geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lijst te voorkomen. Afvalstoffen die zijn toegevoegd krijgen een code die niet in Beschikking 94/3/EG is gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstukken van de lijst

(Codes van twee cijfers)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>