Home

2000/768/EG: Besluit van de Commissie van 6 december 2000 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3680)

2000/768/EG: Besluit van de Commissie van 6 december 2000 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3680)

2000/768/EG: Besluit van de Commissie van 6 december 2000 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3680)

Publicatieblad Nr. L 306 van 07/12/2000 blz. 0036 - 0036


Besluit van de Commissie

van 6 december 2000

tot beëindiging van het nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3680)

(2000/768/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn(1), inzonderheid op artikel 19,

Na overleg met het raadgevend comité,

Overwegende hetgeen volgt:

1. PROCEDURE

(1) Op 14 november 1998 werden bij Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad(2) definitieve compenserende rechten ingesteld op bovengenoemd product. Nadat definitieve maatregelen waren ingesteld, ontving de Commissie overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 2026/97 een verzoek om een tussentijds nieuw onderzoek van een Indiase exporterende producent, Chandan Steel Ltd, die deelnaam aan het oorspronkelijke onderzoek en momenteel is onderworpen aan een compenserend recht van 19,0 %. De onderneming diende bewijsmateriaal in waaruit voldoende bleek dat voortzetting van de maatregelen niet langer noodzakelijk was om de gevolgen van de subsidie waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen, op te heffen.

(2) Na overleg met het raadgevend comité maakte de Commissie middels een bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen(3) de inleiding bekend van een tussentijds nieuw onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 ten aanzien van Chandan Steel Ltd.

2. INTREKKING VAN HET VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK

(3) Op 10 mei 2000 trok de betrokken onderneming haar verzoek om een nieuw onderzoek in. De Commissie heeft derhalve besloten dit nieuwe onderzoek te beëindigen zonder de maatregelen ten aanzien van Chandan Steel Ltd te wijzigen,

BESLUIT:

Enig artikel

Het tussentijdse nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 betreffende de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India wordt hierbij beëindigd.

Gedaan te Brussel, 6 december 2000.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.

(2) PB L 304 van 14.11.1998, blz. 1.

(3) PB L 22 van 26.1.2000, blz. 7.