Home

2000/225/EG: Aanbeveling van de Raad van 13 maart 2000 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1998

2000/225/EG: Aanbeveling van de Raad van 13 maart 2000 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1998

2000/225/EG: Aanbeveling van de Raad van 13 maart 2000 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1998

Publicatieblad Nr. L 071 van 18/03/2000 blz. 0026 - 0026


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 13 maart 2000

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1998

(2000/225/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Vierde ACS-EG-overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989, gewijzigd bij de op 4 november 1995 te Mauritius ondertekende overeenkomst,

Gelet op Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap(1),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap(2), ondertekend te Brussel op 16 juli 1990, inzonderheid op artikel 33, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 29 juli 1991 van toepassing op de samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader van de Vierde ACS-EEG-overeenkomst(3), inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 77,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF), die op 31 december 1998 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1998, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 33, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het beheer van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2) De uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 1998 is over het geheel genomen bevredigend geweest,

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e de EOF) voor het begrotingsjaar 1998.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PINA MOURA

(1) PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 229 van 17.8.1991, blz. 288.

(3) PB L 266 van 21.9.1991, blz. 1.

(4) PB C 349 van 3.12.1999, blz. 181.