Home

Verordening (EG) nr. 477/2000 van de Commissie van 2 maart 2000 tot vaststelling, voor het oogstjaar 2000 in de sector ruwe tabak, van de garantiedrempelhoeveelheden die naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

Verordening (EG) nr. 477/2000 van de Commissie van 2 maart 2000 tot vaststelling, voor het oogstjaar 2000 in de sector ruwe tabak, van de garantiedrempelhoeveelheden die naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

Verordening (EG) nr. 477/2000 van de Commissie van 2 maart 2000 tot vaststelling, voor het oogstjaar 2000 in de sector ruwe tabak, van de garantiedrempelhoeveelheden die naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

Publicatieblad Nr. L 058 van 03/03/2000 blz. 0005 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 477/2000 VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 2000

tot vaststelling, voor het oogstjaar 2000 in de sector ruwe tabak, van de garantiedrempelhoeveelheden die naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 660/1999(2), en met name op artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 is een quotaregeling ingesteld voor de verschillende groepen van tabaksoorten. De individuele quota zijn over de telers verdeeld op basis van de garantiedrempels die voor het oogstjaar 2000 zijn vastgesteld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 660/1999. De Commissie kan op grond van artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 de lidstaten toestaan garantiedrempelhoeveelheden over te dragen naar een andere soortengroep. Deze overdrachten tussen soortengroepen resulteren niet in extra uitgaven voor het EOGFL, noch in een verhoging van de totale garantiedrempel die voor elke lidstaat is vastgesteld.

(2) Deze verordening moet zo spoedig mogelijk van toepassing zijn en lang vóór de uiterste datum die voor het sluiten van teeltcontracten is vastgesteld in artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2637/1999(4).

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de oogst 2000 mogen de lidstaten de hoeveelheden overeenkomstig artikel 22, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2848/98 naar een andere soortengroep overdragen zoals is aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2000.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70.

(2) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 10.

(3) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 17.

(4) PB L 323 van 15.12.1999, blz. 8.

BIJLAGE

Garantiedrempelhoeveelheden die door de lidstaten naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>