Home

Verordening (EG) nr. 606/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de verdeling van de krachtens het Voedselhulpverdrag van 1995 te leveren hoeveelheden graan (1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999)

Verordening (EG) nr. 606/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de verdeling van de krachtens het Voedselhulpverdrag van 1995 te leveren hoeveelheden graan (1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999)

Verordening (EG) nr. 606/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de verdeling van de krachtens het Voedselhulpverdrag van 1995 te leveren hoeveelheden graan (1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999)

Publicatieblad Nr. L 073 van 22/03/2000 blz. 0003 - 0003


Verordening (EG) nr. 606/2000 van de Raad

van 13 maart 2000

betreffende de verdeling van de krachtens het Voedselhulpverdrag van 1995 te leveren hoeveelheden graan (1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), inzonderheid op artikel 21,

Gezien het voorstel van de Commissie(2),

Gezien het advies van het Europees Parlement(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Voedselhulpverdrag van 1995, dat voor een periode van drie jaar is gesloten, is met ingang van 1 juli 1995 voorlopig van toepassing in de Gemeenschap en is op 8 juli 1996 in werking getreden.

(2) Het voedselhulpverdrag was van toepassing tot en met 30 juni 1998 doch het is krachtens artikel 22, lid 2, tot en met 30 juni 1999 verlengd.

(3) De Raad stelt volgens artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1292/96 het gedeelte van de door de Gemeenschap en haar lidstaten uit hoofde van het Voedselhulpverdrag te verstrekken hoeveelheid graanhulp vast dat ten laste van de Gemeenschap komt; bijgevolg moet de verdeling voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 worden vastgesteld.

(4) De Commissie zorgt volgens artikel 21, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1292/96 voor het overleg tussen de Gemeenschap en haar lidstaten voor wat betreft de levering van de graanhulp uit hoofde van het Voedselhulpverdrag en ziet erop toe dat de totale bijdrage van de Gemeenschap en haar lidstaten ten minste de in dat verdrag bedoelde hoeveelheden bedraagt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aandeel van de Gemeenschap in de jaarlijkse minimumbijdrage van 1755000 ton graan die de Gemeenschap en haar lidstaten uit hoofde van het Voedselhulpverdrag van 1995 moeten leveren, bedraagt 1040800 ton voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2000.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. Pina Moura

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB C 21 E van 25.1.2000, blz. 63.

(3) Advies uitgebracht op 15 december 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).