Home

Verordening (EG) nr. 1354/2000 van de Commissie van 27 juni 2000 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1466/1999

Verordening (EG) nr. 1354/2000 van de Commissie van 27 juni 2000 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1466/1999

Verordening (EG) nr. 1354/2000 van de Commissie van 27 juni 2000 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1466/1999

Publicatieblad Nr. L 155 van 28/06/2000 blz. 0029 - 0030


Verordening (EG) nr. 1354/2000 van de Commissie

van 27 juni 2000

tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1466/1999

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94(2), inzonderheid op artikel 4, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens, bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75, dient te worden berekend door de prijzen waargenomen in iedere lidstaat te wegen met de coëfficiënten die het relatieve gewicht aangeven van de varkensstapel van iedere lidstaat. Het is daarom dienstig deze coëfficiënten te bepalen aan de hand van de varkensstapels geteld in begin december van ieder jaar overeenkomstig Richtlijn 93/23/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquêtes op het gebied van de varkensproductie(3), gewijzigd bij Richtlijn 97/77/EG(4).

(2) Op basis van de resultaten van de enquête van december 1999 dienen de wegingscoëfficiënten vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1466/1999 van de Commissie(5) te worden aangepast.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De wegingscoëfficiënten bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 zijn vastgesteld in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1466/1999 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 105.

(3) PB L 149 van 21.6.1993, blz. 1.

(4) PB L 10 van 16.1.1998, blz. 28.

(5) PB L 170 van 6.7.1999, blz. 5.

BIJLAGE

Wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens

>RUIMTE VOOR DE TABEL>