Home

Verordening (EG) nr. 1430/2000 van de Commissie van 30 juni 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds

Verordening (EG) nr. 1430/2000 van de Commissie van 30 juni 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds

Verordening (EG) nr. 1430/2000 van de Commissie van 30 juni 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 161 van 01/07/2000 blz. 0051 - 0052


Verordening (EG) nr. 1430/2000 van de Commissie

van 30 juni 2000

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1349/2000 van de Raad van 19 juni 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in Europaovereenkomst met Estland(1), en met name op artikel 1, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2305/95 van de Commissie van 29 september 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland, Litouwen, anderzijds(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 691/97(3), zijn de uitvoereingsbepalingen voor de sector varkensvlees van de in die overeenkomsten bepaalde regeling vastgesteld. Deze verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de bij Verordening (EG) nr. 1349/2000 vastgestelde bepalingen inzake varkensvleesproducten.

(2) De afgelopen jaren is doorgaans weinig gebruik gemaakt van de invoercontingenten voor varkensvlees en de betrekkelijk hoge zekerheid voor invoercertificaten kan een belemmerende factor zijn in de handel. Om de handel in varkensvlees te vergemakkelijken en de zekerheidsbedragen voor invoercertificaten in de vleessectoren te harmoniseren, moet de bij Verordening (EG) nr. 2305/95 vastgestelde zekerheid worden herzien.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2305/95 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

Voor elke aanvraag voor een invoercertificaat dient voor alle in artikel 1 bedoelde producten een zekerheid van 20 EUR/100 kg te worden gesteld.".

2. Bijlage I, punt C, wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 155 van 28.6.2000, blz. 1.

(2) PB L 233 van 30.9.1995, blz. 45.

(3) PB L 102 van 19.4.1997, blz. 12.

BIJLAGE

"C. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ESTLAND

Verlaging met 100 % van het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerecht

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"