Home

Verordening (EG) nr. 1535/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1498/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 1535/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1498/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 1535/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1498/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 175 van 14/07/2000 blz. 0079 - 0079


Verordening (EG) nr. 1535/2000 van de Commissie

van 13 juli 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1498/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2000(2), en met name op artikel 40,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 9, punt 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1498/1999 van de Commissie van 8 juli 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten(3), is met name bepaald dat de lidstaten gegevens meedelen betreffende de aanvraag van uitvoercertificaten in het kader van inschrijvingen in derde landen. Onder andere is bepaald dat de hoeveelheid producten waarop het bericht van inschrijving betrekking heeft, moet worden vermeld. Het kan voorkomen dat deze hoeveelheid wordt gewijzigd door de instantie die de inschrijving houdt. Om over volledige gegevens te beschikken en een goed beheer van de certificaten te waarborgen is het derhalve dienstig de lidstaat te verplichten om deze gewijzigde hoeveelheid, zodra ze bekend is, aan de Commissie mee te delen. Ook is het dienstig enkele bepalingen betreffende de mededeling in verband met inschrijvingen te verduidelijken.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1498/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. de punten b) en c) worden vervangen door:

"b) de hoeveelheden waarvoor op die dag voorlopige certificaten zoals bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 174/1999 zijn aangevraagd, onderverdeeld per aanvraag, met opgave van de code van de zuivelproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en van de code van het land van bestemming, met vermelding voorts van de uiterste datum voor deelneming aan de inschrijving en de hoeveelheid producten waarop het bericht van inschrijving betrekking heeft of, ingeval van een inschrijving die is gehouden door de strijdkrachten in de zin van artikel 36, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (1), zonder dat daarbij de hoeveelheid is gespecificeerd, de bij benadering vastgestelde hoeveelheid, onderverdeeld zoals bedoeld hierboven (IDES-computercode 2);

c) de hoeveelheden waarvoor op die dag certificaten zoals bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 174/1999 definitief zijn afgegeven of geannuleerd, onderverdeeld per aanvraag, met opgave van de code van de zuivelproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en van de code van het land van bestemming, met vermelding voorts van de instantie die de inschrijving houdt, en van de datum en de hoeveelheid van het voorlopige certificaat.";

2. het volgende punt wordt ingevoegd:

"d) in voorkomend geval de gewijzigde hoeveelheid producten waarop het bericht van inschrijving betrekking heeft, zoals bedoeld in punt b).".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 118 van 19.5.2000, blz. 1.

(3) PB L 174 van 9.7.1999, blz. 3.