Home

Verordening (EG) nr. 2795/2000 van de Commissie van 20 december 2000 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin in het kader van de Europaovereenkomst met Slovenië is voorzien bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 509/97

Verordening (EG) nr. 2795/2000 van de Commissie van 20 december 2000 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin in het kader van de Europaovereenkomst met Slovenië is voorzien bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 509/97

Verordening (EG) nr. 2795/2000 van de Commissie

van 20 december 2000

houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin in het kader van de Europaovereenkomst met Slovenië is voorzien bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 509/97

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië(1), en met name op artikel 1, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 zijn bij wijze van autonome overgangsmaatregel landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië aangepast met ingang van 1 juli 2000.

(2) Met het oog op de toepassing van de in de voornoemde verordening opgenomen regeling zodra de onderhavige verordening is bekendgemaakt, moeten de contingenten met de volgnummers 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 en 09,4119 worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1602/2000(3), waarbij de regels zijn gecodificeerd die gelden voor het beheer van de tariefcontingenten die dienen te worden gebruikt in de chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de douaneaangiften.

(3) Vroegere tariefcontingenten voor pluimveehouderijproducten van oorsprong uit Slovenië zijn beheerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 509/97 van de Commissie van 20 maart 1997 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds(4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1514/97(5), die moet worden ingetrokken.

(4) Krachtens Verordening (EG) nr. 509/97 zijn in juli en oktober 2000 invoercertificaten met een geldigheidsduur van 150 dagen afgegeven voor bepaalde producten die nu onder de bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 ingestelde contingenten vallen.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich in een overgangsperiode problemen in het handelsverkeer voordoen door het naast elkaar bestaan van twee verschillende beheersmethoden voor bepaalde tariefcontingenten in de sector slachtpluimvee, namelijk enerzijds beheer op basis van een driemaandelijkse regeling met invoercertificaten en anderzijds beheer op basis van het beginsel "die het eerst komt, het eerst maalt" overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93, dient de marktdeelnemers de mogelijkheid te worden geboden de certificaten te annuleren en dienen de desbetreffende zekerheden te worden vrijgegeven.

(5) Er moet een zodanige uiterste datum voor het indienen van de annuleringsaanvragen worden vastgesteld dat de marktdeelnemers over een redelijke termijn beschikken.

(6) Er dient aan te worden herinnerd dat de invoerrechten voor producten van de groepen 80, 90 en 100 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 509/97 die zijn ingevoerd met op of na 1 juli 2000 gebruikte certificaten, worden terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 878 tot en met 898 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

(7) Deze verordening dient met ingang van 1 juli 2000 te worden toegepast, parallel met Verordening (EG) nr. 2475/2000.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De contingenten met de volgnummers 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 en 09.4119 worden beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 2

Voor op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 afgegeven invoercertificaten voor producten van de groepen 80, 90 en 100 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 509/97 die tussen 1 en 10 juli 2000 of tussen 1 en 10 oktober 2000 zijn aangevraagd, kan de titularis vóór 31 maart 2001 om annulering van het certificaat en vrijgave van de zekerheid verzoeken.

De lidstaten delen de Commissie telkens vóór het einde van de volgende maand mede voor welke hoeveelheden in een bepaalde maand certificaten zijn geannuleerd voor elk van de voornoemde groepen, met vermelding van de aanvraagperiode.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 509/97 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 15.

(2) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(3) PB L 188 van 26.7.2000, blz. 1.

(4) PB L 80 van 21.3.1997, blz. 3.

(5) PB L 204 van 31.7.1997, blz. 16.