Home

Verordening (EG) nr. 2904/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001

Verordening (EG) nr. 2904/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001

Verordening (EG) nr. 2904/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001

Publicatieblad Nr. L 336 van 30/12/2000 blz. 0049 - 0051


Verordening (EG) nr. 2904/2000 van de Commissie

van 21 december 2000

tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), en met name op artikel 29, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 is bepaald dat jaarlijks per productklasse voor de hele Gemeenschap geldende referentieprijzen kunnen worden vastgesteld voor producten waarvoor een schorsing van de douanerechten geldt op grond van artikel 28, lid 1, van genoemde verordening, en ook voor de producten waarvoor een referentieprijs in acht moet worden genomen hetzij in het kader van een regeling inzake verlaging van douanetarieven die is geconsolideerd in de WTO, hetzij in het kader van een andere preferentiële regeling.

(2) In artikel 29, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 104/2000 is bepaald dat voor de in bijlage I, delen A en B, genoemde producten de referentieprijs gelijk is aan de overeenkomstig artikel 20, lid 1, van genoemde verordening vastgestelde ophoudprijs.

(3) De communautaire ophoudprijzen voor de betrokken producten zijn voor het visseizoen 2001 vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2902/2000 van de Commissie(2).

(4) Op grond van artikel 29, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 104/2000 wordt de referentieprijs voor de andere producten (dan die genoemd in bijlage I en bijlage II van Verordening (EG) nr. 104/2000) met name bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de douanewaarden die op de invoermarkten of in de invoerhavens van de lidstaten zijn geconstateerd tijdens de drie jaren voorafgaande aan de datum waarop de referentieprijs wordt vastgesteld.

(5) Het lijkt niet nodig referentieprijzen vast te stellen voor alle soorten die vallen onder de criteria van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000, en met name niet voor die soorten waarvan de omvang van de invoer uit derde landen niet significant is.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001 worden vastgesteld zoals vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2) Zie bladzijde 39 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE(1)

1. Referentieprijzen voor bepaalde producten vermeld in bijlage I, delen A en B, van Verordening (EG) nr. 104/2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Referentieprijzen voor bepaalde andere visserijproducten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Voor alle andere klassen dan die welke expliciet zijn genoemd in de punten 1 en 2 van de bijlage moet als aanvullende Taric-code worden opgegeven: "F499: Andere".