Home

2001/14/EG: Beschikking van de Commissie van 19 december 2000 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3868)

2001/14/EG: Beschikking van de Commissie van 19 december 2000 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3868)

2001/14/EG: Beschikking van de Commissie van 19 december 2000 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3868)

Publicatieblad Nr. L 004 van 09/01/2001 blz. 0025 - 0028


Beschikking van de Commissie

van 19 december 2000

tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3868)

(Slechts de teksten in de Spaanse, de Franse, de Italiaanse, de Duitse en de Portugese taal zijn authentiek)

(2001/14/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000(1) betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (hierna "de richtlijn" genoemd), en met name op artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig de richtlijn kunnen lidstaten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelijke maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen met het oog op de bestrijding van schadelijke organismen die uit een derde land of uit een ander gebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht, om deze organismen uit te roeien of, als dat niet mogelijk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.

(2) Spanje, Italië, Oostenrijk en Portugal hebben binnen de daarvoor in de richtlijn vastgestelde termijn verzocht om toekenning van een dergelijke financiële bijdrage van de Gemeenschap.

(3) Spanje, Italië, Oostenrijk en Portugal hebben elk een actieprogramma opgesteld om voor planten schadelijke organismen die op hun grondgebied worden binnengebracht, uit te roeien. In deze programma's zijn de te verwezenlijken doelstellingen, de uit te voeren maatregelen, alsmede de duur en de kosten van de maatregelen vastgelegd zodat de Gemeenschap kan bijdragen in de financiering ervan.

(4) Om na te gaan of de uitgaven van de verenigingen van aardappelproducenten voor de in 1997 uitgevoerde programma's voor de uitroeiing van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Globodera rostochiensis en Globodera pallida, waarvoor Frankrijk om terugbetaling heeft verzocht, voor een bijdrage in aanmerking komen, heeft een nieuw onderzoek plaatsgevonden in het licht van de recente juridische verduidelijking van de voorwaarden waaronder dergelijke uitgaven voor een bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komen.

(5) De financiële bijdrage van de Gemeenschap kan ten hoogste 50 % van de voor steun in aanmerking komende uitgaven dekken. Rekening houdend met de beperkte vastleggingen hiervoor in de algemene begroting van de Europese Unie voor het jaar 2000, is de financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van deze beschikking echter in het algemeen vastgesteld op 19 %, waarbij moet worden aangetekend dat alle programma's op voet van gelijkheid zijn behandeld.

(6) Voor de bovenbedoelde uitgaven van Frankrijk in 1997 is de financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van deze beschikking vastgesteld op 40 %, in overeenstemming met het niveau van de bijdrage van de Gemeenschap voor andere programma's in 1997, zoals toegekend bij Beschikking 2000/38/EG.

(7) Voor bepaalde programma's is overeenkomstig artikel 23, lid 5, derde alinea, van de richtlijn een verlenging met een, twee of drie jaar toegestaan van de periode waarin de uitroeiingsmaatregelen moeten plaatsvinden, aangezien na bestudering van de situatie is geconcludeerd dat de doelstelling van bovengenoemde uitroeiingsmaatregelen in een dergelijke verlengde periode waarschijnlijk kan worden verwezenlijkt.

(8) De financiële bijdrage voor de programma's die meer dan twee jaar lopen en die onder deze beschikking vallen, is degressief geweest, d.w.z. de voor een vergoeding in aanmerking komende uitgaven zijn vermenigvuldigd met 0,7 voor het derde jaar, 0,6 voor het vierde jaar en 0,5 voor het vijfde jaar.

(9) De door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven die voor deze beschikking in aanmerking zijn genomen, vloeien rechtstreeks voort uit de in artikel 23, lid 2, onder a) en b), van de richtlijn bedoelde maatregelen.

(10) Dankzij de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal verstrekte technische informatie heeft de Commissie de situatie nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken. De informatie is ook nauwkeurig bestudeerd door het Permanent Plantenziektekundig Comité.

(11) De in artikel 2 bedoelde bijdrage laat een mogelijke bijdrage voor andere bestaande of toekomstige maatregelen die noodzakelijk zijn voor het uitroeien of bestrijden van de betrokken schadelijke organismen, onverlet.

(12) Deze beschikking laat de resultaten van de door de Commissie krachtens artikel 24 van de richtlijn uit te voeren controles, waarbij wordt nagegaan of het binnenbrengen van de betrokken schadelijke organismen toe te schrijven is aan gebrekkige onderzoeken of inspecties, en de consequenties van deze controles onverlet.

(13) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal gedane uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit noodzakelijke maatregelen als bedoeld in artikel 23, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG, ter bestrijding van de organismen waarop de in de bijlage bij deze beschikking genoemde uitroeiingsprogramma's waren gericht, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde financiële bijdrage bedraagt in totaal 497481 EUR.

2. De maximale financiële bijdragen van de Gemeenschap per uitroeiingsprogramma en per uitvoeringsjaar staan vermeld in de bijlage bij deze beschikking.

3. De som van de maximale financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de betrokken lidstaten bedraagt:

- 161273 EUR voor Spanje,

- 26899 EUR voor Frankrijk,

- 5168 EUR voor Italië,

- 17103 EUR voor Oostenrijk,

- 287038 EUR voor Portugal.

Artikel 3

1. Afhankelijk van de controles door de Commissie overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2000/29/EG, wordt de financiële bijdrage van de Gemeenschap pas betaald als aan de Commissie bewijsstukken zijn voorgelegd over het vóórkomen en de uitroeiing van de in artikel 1 genoemde schadelijke organismen.

2. De in lid 1 bedoelde bewijsstukken moeten het volgende omvatten:

a) algemene informatie over het verschijnen van de betrokken schadelijke organismen, met onder andere bijzonderheden over:

de datum waarop de aanwezigheid van de organismen werd vermoed of bevestigd en bijzonderheden over de vermoedelijke oorsprong van de organismen;

b) een beschrijving van het uitroeiingsprogramma met inbegrip van de genomen of geplande maatregelen en de verwachte duur ervan;

en voor ieder jaar van het uitroeiingsprogramma:

c) een verslag over het toezicht op de maatregelen die zijn genomen om na te gaan of en in welke mate er sprake is van besmetting met het betrokken schadelijke organisme;

d) een verslag over de uitroeiing voor ieder bedrijf waar planten en plantaardige producten zijn gedestrueerd, met onder andere informatie over:

- de plaats en het adres van het bedrijf,

- de hoeveelheid gedestrueerde planten en plantaardige producten;

e) een financieel verslag met een lijst van begunstigden en hun adres en de betalingen (exclusief BTW en heffingen) die zijn of moeten worden verricht voor de uitvoering van maatregelen;

f) een kopie van de kennisgeving van het verschijnen overeenkomstig artikel 16, lid 1 of lid 2, van de richtlijn;

g) bewijzen voor de bovengenoemde betalingen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Oostenrijkse Republiek en de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 19 december 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

BIJLAGE

UITROEIINGSPROGRAMMA'S

Deel I: Programma's waarvoor de financiële bijdrage van de Gemeenschap overeenkomt met 19 % van de voor een bijdrage in aanmerking komende uitgaven

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deel II: Programma's waarvoor de financiële bijdrage van de Gemeenschap overeenkomt met 40 % van de subsidiabele uitgaven

>RUIMTE VOOR DE TABEL>