Home

2001/346/EG: Beschikking van de Raad van 24 april 2001 waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2002

2001/346/EG: Beschikking van de Raad van 24 april 2001 waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2002

2001/346/EG: Beschikking van de Raad van 24 april 2001 waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2002

Publicatieblad Nr. L 123 van 04/05/2001 blz. 0023 - 0023


Beschikking van de Raad

van 24 april 2001

waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2002

(2001/346/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 354, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst inzake wederzijdse visserijbetrekkingen tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Republiek Zuid-Afrika, die op 9 april 1979 werd ondertekend, is op dezelfde dag in werking getreden voor een aanvankelijke periode van tien jaar. De overeenkomst blijft vervolgens van kracht voor een onbepaalde periode, tenzij de overeenkomst twaalf maanden van tevoren wordt opgezegd.

(2) Artikel 354, lid 2, van de Toetredingsakte bepaalt dat de rechten en plichten die voor de Portugese Republiek voortvloeien uit visserijovereenkomsten met derde landen onverlet blijven gedurende de periode waarin de bepalingen van die overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd.

(3) De Raad stelt krachtens artikel 354, lid 3, van de Toetredingsakte, vóór het verstrijken van de visserijovereenkomsten tussen de Portugese Republiek en derde landen, de passende besluiten vast voor het handhaven van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten, met inbegrip van de mogelijkheid om deze overeenkomsten te verlengen met ten hoogste één jaar. Genoemde overeenkomst is tot en met 9 april 2001(1) verlengd.

(4) Het is wenselijk dat de Portugese Republiek wordt gemachtigd om voornoemde visserijovereenkomst tot en met 9 april 2002 te verlengen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Portugese Republiek wordt gemachtigd om de op 9 april 1979 in werking getreden overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2002.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Luxemburg, 24 april 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Winberg

(1) PB L 285 van 10.11.2000, blz. 19.