Home

2001/372/EG: Beschikking van de Commissie van 11 mei 2001 houdende wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1437)

2001/372/EG: Beschikking van de Commissie van 11 mei 2001 houdende wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1437)

2001/372/EG: Beschikking van de Commissie van 11 mei 2001 houdende wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1437)

Publicatieblad Nr. L 130 van 12/05/2001 blz. 0047 - 0047


Beschikking van de Commissie

van 11 mei 2001

houdende wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1437)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/372/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG(2), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG, en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van de melding van uitbraken van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en houdende intrekking van Beschikking 2001/172/EG(4) vastgesteld.

(2) Hoewel de diergezondheidssituatie beter wordt, lijkt het toch nodig de geldigheidsduur van de bij Beschikking 2001/356/EG vastgestelde maatregelen te verlengen.

(3) In de voor 12 juni 2001 geplande vergadering van het Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw worden bezien en zullen de maatregelen zo nodig worden aangepast.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 15 van Beschikking 2001/356/EG wordt de datum vervangen door "19 juni 2001".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 mei 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(4) PB L 125 van 5.5.2001, blz. 46.