Home

2001/416/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juni 2001 houdende vierde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1557)

2001/416/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juni 2001 houdende vierde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1557)

2001/416/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juni 2001 houdende vierde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1557)

Publicatieblad Nr. L 149 van 02/06/2001 blz. 0040 - 0040


Beschikking van de Commissie

van 1 juni 2001

houdende vierde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1557)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/416/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in bepaalde delen van de Gemeenschap kan, in verband met het op de markt brengen van en de handel in levende evenhoevige dieren, een gevaar opleveren voor de veebeslagen in andere delen van de Gemeenschap.

(2) Alle lidstaten hebben de beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van gevoelige soorten, die zijn vastgesteld bij Beschikking 2001/327/EG van de Commissie van 24 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten en houdende intrekking van Beschikking 2001/263/EG(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/394/EG(4), ten uitvoer gelegd.

(3) Het lijkt aangewezen de beperkende maatregelen te handhaven, maar verplaatsingen via halteplaatsen toe te staan voor dieren van ziektegevoelige soorten voor fokdoeleinden en, wanneer het gaat om runderen en varkens, ook voor gebruikdsdoeleinden, waarbij rekening moet worden gehouden met de voor het intracommunautaire handelsverkeer van die dieren geldende gezondheids- en identificatievoorschriften.

(4) In de voor 5 en 6 juni 2001 geplande vergadering van het Permanent Veterinair Comité zal de situatie opnieuw worden bezien en zullen de maatregelen zo nodig worden aangepast.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2001/327/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, lid 4, wordt geschrapt.

2. Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd: "Artikel 2 bis

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1, onder a bis), tweede streepje, van Richtlijn 91/628/EEG van de Raad zien de lidstaten erop toe dat dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten niet worden verplaatst via halteplaatsen die zijn ingesteld en erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen verplaatsingen via halteplaatsen onder de in lid 3 vastgestelde voorwaarden worden toegestaan voor fok- en gebruiksrunderen en fok- en gebruiksvarkens, alsmede voor fokschapen en -geiten.

3. De halteplaats die is vermeld in het reisschema waarvan de zending vergezeld gaat, wordt gemeld aan de centrale veterinaire autoriteiten van de lidstaat van bestemming en het reisschema wordt aangevuld met een verklaring van de verzender dat de nodige regelingen zijn getroffen om erop toe te zien dat alle dieren die terzelfder tijd in de halteplaats aankomen van dezelfde soort zijn en dezelfde gecertificeerde gezondheidsstatus hebben.".

3. In artikel 4 wordt de datum vervangen door "29 juni 2001".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3) PB L 115 van 25.4.2001, blz. 12.

(4) PB L 138 van 22.5.2001, blz. 36.