Home

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers - 2001/655/EG: Besluit nr. 182 van 13 december 2000 betreffende het opstellen van een gemeenschappelijke methode voor de inzameling van gegevens over de vaststelling van pensioenen (Voor de EER relevante tekst)

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers - 2001/655/EG: Besluit nr. 182 van 13 december 2000 betreffende het opstellen van een gemeenschappelijke methode voor de inzameling van gegevens over de vaststelling van pensioenen (Voor de EER relevante tekst)

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers - 2001/655/EG: Besluit nr. 182 van 13 december 2000 betreffende het opstellen van een gemeenschappelijke methode voor de inzameling van gegevens over de vaststelling van pensioenen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 230 van 28/08/2001 blz. 0020 - 0021


Besluit nr. 182

van 13 december 2000

betreffende het opstellen van een gemeenschappelijke methode voor de inzameling van gegevens over de vaststelling van pensioenen

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/655/EG)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS,

Gelet op artikel 81, onder d), van Verordening (EEG) nr. 1408/71, waarin bepaald wordt dat de Administratieve Commissie tot taak heeft de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en uit te breiden door de procedures voor de gegevensuitwisseling te moderniseren, met name door de informatiestroom tussen de organen geschikt te maken voor telematica-uitwisseling, rekening houdend met de stand van de gegevensverwerking in elke lidstaat. Deze modernisering beoogt met name de toekenning van de prestaties te bespoedigen.

Gelet op artikel 117 van Verordening (EEG) nr. 574/72, waarin bepaald wordt dat de Administratieve Commissie gehouden is op basis van studies en voorstellen van de Technische Commissie, de modellen van bewijsstukken, verklaringen, aangiften, aanvragen en andere documenten, alsook de verrichtingen en methoden voor doorzending van de gegevens ten behoeve van de toepassing van de verordening en van de toepassingsverordening, aan te passen aan de nieuwe technieken inzake informatieverwerking,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om de Administratieve Commissie te helpen beoordelen in welke mate het werk van de Technische Commissie bijdraagt tot een bespoediging van de toekenning van prestaties, dient een aantal kwantitatieve en kwalitatieve basisgegevens te worden verstrekt.

(2) De in de verschillende lidstaten beschikbare informatie is zeer uiteenlopend en dus moeilijk te vergelijken en de inzameling van statistische gegevens mag de lidstaten niet nodeloos zwaar belasten.

(3) Derhalve is het de bedoeling een aantal van de belangrijkste basisgegevens over de verwerking en vaststelling van de ouderdomspensioenen te verzamelen met als doel de situatie in elk van de lidstaten beter te leren kennen en vooral de belangrijkste knelpunten op te sporen in de procedures en stelsels van elke lidstaat; informatie te verspreiden over de beste aanpak en na te denken over nieuwe ideeën om de verwerkingsduur te verkorten; over duidelijke referentiepunten te beschikken waaraan elke lidstaat zijn eigen voortgang kan toetsen.

(4) Er moet dus een algemeen kader worden vastgesteld voor de inzameling van gegevens in verband met de behandeling van pensioenaanvragen en de bevoegde autoriteiten dienen de organen van hun lidstaat precieze instructies te bezorgen,

BESLUIT:

1. De bevoegde organen van de lidstaten (of eventueel de daartoe aangewezen bevoegde organen als er meerdere bestaan in een lidstaat) dienen alle nodige maatregelen te nemen om te garanderen dat de in punt 6 genoemde gegevens kunnen worden ingezameld en verstrekt.

2. Deze gegevens worden in mei en november van elk jaar bezorgd aan de Technische Commissie, in toepassing van artikel 117 quater van Verordening (EEG) nr. 574/72.

3. Het secretariaat van de Technische Commissie coördineert deze inzameling van gegevens, die na goedkeuring door de Technische Commissie gehecht worden aan het voortgangsrapport dat deze commissie twee keer per jaar voorlegt aan de Administratieve Commissie.

4. In een eerste fase hebben deze gegevens enkel betrekking op de ouderdomspensioenen van in een andere lidstaat wonende aanvragers; uit deze gegevens blijkt:

a) de reactieduur van het behandelend orgaan in de lidstaat van wonen (dat is de tijd die het behandelend orgaan nodig had om het bevoegd orgaan mee te delen dat een pensioenaanvraag is ingediend). In dit besluit is het "behandelend orgaan" de instelling die in de lidstaat van wonen van de aanvrager het formulier E202 dient in te vullen, terwijl "bevoegd orgaan" staat voor de instelling in de lidstaat die het ingevulde E202-formulier ontvangt en vervolgens de aanvraag behandelt;

b) de tijd die het bevoegd orgaan besteedt aan de verwerking van de aanvraag (dat is de tijd die het bevoegd orgaan nodig heeft om zijn eindbeslissing te nemen);

c) de totale verwerkingsduur van de twee betrokken lidstaten(1) (dat is de tijd waarin de aanvrager moet wachten op een definitieve beslissing, gerekend vanaf de datum waarop de eerste aanvraag bij het behandelend orgaan was ingediend).

5. Om de ingezamelde informatie te kunnen opnemen in de twee voortgangsrapporten die door de Technische Commissie in de maanden juni en december van ieder jaar aan de Administratieve Commissie worden voorgelegd, is het best die gegevens te verstrekken in mei en in november. De referentieperiode loopt dan over de voorgaande zes maanden, dus de informatie die in mei wordt verstrekt, betreft de maanden november tot en met april, en de informatie die in november wordt verstrekt, betreft de maanden mei tot en met oktober.

6. De ingezamelde gegevens dienen te vermelden:

a) de gemiddelde, de kortste en de langste duur die in de voorafgaande zes maanden genoteerd werd voor het verzenden van pensioenaanvragen (ouderdomspensioen) van het behandelend orgaan naar het bevoegd orgaan;

b) de gemiddelde, de kortste en de langste duur die in de voorafgaande zes maanden genoteerd werd voor het nemen van een eindbeslissing door het bevoegd orgaan over een ouderdomspensioen van een aanvrager die in een andere lidstaat woont;

c) een korte toelichting van het bevoegd orgaan, waarin deze gegevens in hun context worden gesitueerd en waarbij wordt uitgelegd welke factoren hebben meegespeeld in de kortste en de langste behandelingsduur;

d) een korte uitleg van het bevoegd orgaan over de gebruikte methodologie, of er al dan niet gebruik is gemaakt van een steekproef, de omvang van die steekproef, voor welke periode van het jaar, het totaal aantal onderzochte dossiers, enz.

7. Zo mogelijk worden de gegevens verzameld vanaf januari 2001, om in mei 2001 te worden voorgelegd aan de Technische Commissie.

8. Elke lidstaat verstrekt de Technische Commissie zijn gegevens met het oog op het bevorderen van een uitwisseling van ervaringen en van de verspreiding van de best mogelijke aanpak.

9. Het systeem voor de inzameling en het gebruik van de gegevens wordt herzien op het eind van elk jaar en indien nodig zullen aanbevelingen voor verbetering ervan worden geformuleerd.

10. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, en is van toepassing vanaf 1 januari 2001 voor een periode van vijf jaar waarna de beslissing wordt herzien.

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Jean-Claude Fillon

(1) De Duitse delegatie hecht vooral belang aan de totale verwerkingsduur en verzoekt de lidstaten voor hun betrekkingen met Duitsland de totale verwerkingsduur te noteren.