Home

2001/733/EG: Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2001 tot wijziging van Beschikking 94/85/EG om invoer van vers vlees van pluimvee uit Letland toe te staan (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3017)

2001/733/EG: Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2001 tot wijziging van Beschikking 94/85/EG om invoer van vers vlees van pluimvee uit Letland toe te staan (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3017)

2001/733/EG: Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2001 tot wijziging van Beschikking 94/85/EG om invoer van vers vlees van pluimvee uit Letland toe te staan (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3017)

Publicatieblad Nr. L 275 van 18/10/2001 blz. 0017 - 0018


Beschikking van de Commissie

van 10 oktober 2001

tot wijziging van Beschikking 94/85/EG om invoer van vers vlees van pluimvee uit Letland toe te staan

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3017)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/733/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/494/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/89/EG(2), en met name op artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 94/85/EG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/299/EG(4), is een lijst van derde landen vastgesteld waaruit vers vlees van pluimvee mag worden ingevoerd.

(2) Letland heeft verzocht om vers vlees van pluimvee naar de Gemeenschap te mogen uitvoeren en heeft terzake de nodige garanties gegeven.

(3) Bij een inspectiebezoek door de diensten van de Commissie in Letland in maart 2001 is gebleken dat Letland beschikt over goed gestructureerde en georganiseerde veterinaire diensten, met name op het gebied van de diergezondheidsstatus van pluimvee.

(4) Beschikking 94/85/EG moet derhalve in die zin worden gewijzigd dat Letland wordt toegevoegd aan de lijst in de bijlage. Duidelijkheidshalve moet de gehele bijlage worden vervangen.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 94/85/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 35.

(2) PB L 300 van 23.11.1999, blz. 17.

(3) PB L 44 van 17.2.1994, blz. 31.

(4) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 69.

BIJLAGE

"BIJLAGE

De invoer uit de landen op deze lijst moet voldoen aan de relevante dier- en volksgezondheidsvereisten.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"