Home

2001/786/EG,EGKS,Euratom: Besluit van de Raad van 8 november 2001 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer

2001/786/EG,EGKS,Euratom: Besluit van de Raad van 8 november 2001 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer

2001/786/EG,EGKS,Euratom: Besluit van de Raad van 8 november 2001 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer

Publicatieblad Nr. L 295 van 13/11/2001 blz. 0021 - 0021


Besluit van de Raad

van 8 november 2001

houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer

(2001/786/EG, EGKS, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 247, lid 6,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en met name op artikel 45 B, lid 6,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 160 B, lid 6,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De heer Jan O. KARLSSON, lid van de Rekenkamer, heeft met ingang van 31 december 2001 ontslag genomen.

(2) Hij moet derhalve voor de rest van zijn mandaat vervangen worden,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Lars TOBISSON wordt benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 28 februari 2006.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 8 november 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Boutmans

(1) Advies uitgebracht op 23 oktober 2001 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).