Home

2001/788/EG: Beschikking van de Commissie van 12 november 2001 houdende goedkeuring van het gewijzigde programma voor aanplant van olijfbomen in Frankrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3436)

2001/788/EG: Beschikking van de Commissie van 12 november 2001 houdende goedkeuring van het gewijzigde programma voor aanplant van olijfbomen in Frankrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3436)

2001/788/EG: Beschikking van de Commissie van 12 november 2001 houdende goedkeuring van het gewijzigde programma voor aanplant van olijfbomen in Frankrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3436)

Publicatieblad Nr. L 295 van 13/11/2001 blz. 0024 - 0024


Beschikking van de Commissie

van 12 november 2001

houdende goedkeuring van het gewijzigde programma voor aanplant van olijfbomen in Frankrijk

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3436)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2001/788/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1638/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten(1), en met name op artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2366/98 van de Commissie van 30 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2000/2001(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 648/2001(3), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1638/98 is bepaald dat de na 1 mei 1998 aangeplante supplementaire olijfbomen en het daarmee corresponderende areaal, alsmede de olijfgaarden waarvoor op een nog te bepalen datum geen teeltaangifte is ingediend, niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de steun aan de olijvenproducenten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor de sector oliën en vetten die met ingang van 1 november 2001 van kracht is. Volgens datzelfde artikel kunnen, voor oppervlakten die in een door de Commissie goedgekeurd programma zijn opgenomen, supplementaire olijfbomen die zijn aangeplant in het kader van omschakelingsmaatregelen voor oude olijfgaarden en nieuwe aanplantingen binnen nog nader te bepalen grenzen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de steun.

(2) In het Franse nationale programma betreffende de nieuwe aanplantingen zijn de in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2366/98 bedoelde gegevens vermeld. De Franse autoriteiten hebben hun programma dat is goedgekeurd bij Beschikking 2000/272/EG van de Commissie van 24 maart 2000 houdende goedkeuring van het programma voor aanplant van olijfbomen in Frankrijk(4), gewijzigd. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op de einddatum van de aanplant. Deze datum wordt verschoven van 31 oktober 2001 naar 31 oktober 2004.

(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De wijziging van het Franse nationale programma voor aanplant van olijfbomen op het in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1638/98 vastgestelde areaal van 3500 ha, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 32.

(2) PB L 293 van 31.10.1998, blz. 50.

(3) PB L 91 van 31.3.2001, blz. 45.

(4) PB L 85 van 6.4.2000, blz. 35.