Home

2001/843/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 2001 betreffende de toepassing van een verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees in Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3783)

2001/843/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 2001 betreffende de toepassing van een verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees in Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3783)

2001/843/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 2001 betreffende de toepassing van een verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees in Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3783)

Publicatieblad Nr. L 313 van 30/11/2001 blz. 0058 - 0059


Beschikking van de Commissie

van 29 november 2001

betreffende de toepassing van een verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees in Luxemburg

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3783)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2001/843/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad(1), en met name op artikel 13, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1760/2000 kunnen lidstaten waarvan de identificatie- en registratieregeling voor runderen voldoende nauwkeurige gegevens bevat tot en met 31 december 2001 voorschrijven dat voor vlees van dieren die op hun grondgebied zijn geboren, gehouden en geslacht, de etikettering extra gegevens moet bevatten.

(2) Bij Beschikking 1999/375/EG van de Commissie(2) is erkend dat de Luxemburgse databank voor runderen volledig operationeel is.

(3) Luxemburg heeft de Commissie op grond van artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1760/2000 om goedkeuring van een verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende verzoek om goedkeuring van een verplichte etiketteringsregeling voor vlees van runderen die op zijn grondgebied zijn geboren, gehouden en geslacht, waarvan in de bijlage een korte samenvatting wordt gegeven, wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

Gedaan te Brussel, 29 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

(2) PB L 144 van 9.6.1999, blz. 34.

BIJLAGE

Vermelding van de Luxemburgse oorsprong op het etiket van rundvlees en rundvleesproducten

Op het etiket van vlees en vleesproducten van runderen die in Luxemburg zijn geboren, gehouden en geslacht, moet de Luxemburgse oorsprong worden vermeld.

De Luxemburgse oorsprong moet worden aangegeven met de aanduiding "Oorsprong: Luxemburg" of met de vermelding dat het dier waarvan het rundvlees afkomstig is, in Luxemburg geboren, gehouden en geslacht is.