Home

2001/871/EG: Beschikking van de Commissie van 7 december 2001 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk in 2000 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3937)

2001/871/EG: Beschikking van de Commissie van 7 december 2001 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk in 2000 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3937)

2001/871/EG: Beschikking van de Commissie van 7 december 2001 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk in 2000 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3937)

Publicatieblad Nr. L 325 van 08/12/2001 blz. 0031 - 0032


Beschikking van de Commissie

van 7 december 2001

inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk in 2000

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3937)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2001/871/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 572/2001(2), en met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de loop van het jaar 2000 zijn in het Verenigd Koninkrijk haarden van varkenspest opgedoken. Deze ziekte vormt een groot gevaar voor de varkensstapel van de Gemeenschap. In dit verband beschikt de Gemeenschap over de mogelijkheid om, met het oog op een zo spoedig mogelijke uitroeiing van de ziekte, financieel bij te dragen aan de in aanmerking komende uitgaven van de lidstaten.

(2) De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan Beschikking 2000/528/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk en tot intrekking van Beschikking 2000/515/EG(3), gewijzigd bij Beschikking 2000/542/EG(4) en Beschikking 2000/651/EG(5).

(3) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad(6) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd door de afdeling "Garantie" van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. De financiële controle van deze maatregelen geschiedt overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van voornoemde verordening.

(4) De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat de geplande maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat de autoriteiten de nodige informatie binnen de vastgestelde termijnen verstrekken.

(5) Op 6 juni 2001 heeft het Verenigd Koninkrijk een officiële aanvraag ingediend tot vergoeding van alle in 2000 op zijn grondgebied gedane uitgaven.

(6) In afwachting van de door de Commissie te verrichten controles moet alvast het bedrag van het voorschot van de financiële steun van de Gemeenschap worden vastgesteld. Dit voorschot is berekend door het bedrag van de kosten ter vergoeding van de prijs van de dieren tot 75 % van het ingediende bedrag te beperken en de "andere kosten" tijdelijk tot 10 % van het bedrag van deze vergoedingen te beperken. Het naar aanleiding van de vorige uitbraak van klassieke varkenspest in het Verenigd Koninkrijk voor deze "andere kosten" gevraagde bedrag is onder deze limiet gebleven.

(7) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het Verenigd Koninkrijk komt in aanmerking voor financiële bijstand van de Gemeenschap voor de passende vergoeding van de varkenshouders die tot slachting van hun dieren verplicht worden in het kader van de maatregelen tot uitroeiing van de in de loop van het jaar 2000 vastgestelde haarden van klassieke varkenspest, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG.

Artikel 2

1. De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt verleend op basis van de volgende elementen:

a) door het Verenigd Koninkrijk ingediend bewijsmateriaal in verband met de spoedige en passende vergoeding van de varkenshouders;

b) de resultaten van de door de Commissie verrichte controles, als bedoeld in artikel 3.

2. In het licht van de door het Verenigd Koninkrijk reeds ingediende aanvraag wordt, zodra deze beschikking is goedgekeurd, een voorschot ten belope van 2850000 euro overgemaakt, onder voorbehoud van het resultaat van de controles, als bedoeld in artikel 3.

3. De in lid 1 bedoelde documenten omvatten een epidemiologisch rapport over elk bedrijf waar dieren zijn geslacht en vernietigd, alsook een financieel verslag.

Het financiële verslag houdt rekening met de categorieën vanwege klassieke varkenspest "vernietigde" dieren, "geslachte" dieren, of "geslachte en vernietigde" dieren in elk bedrijf. De verslagen zijn ingediend in computerformaat overeenkomstig bijlage I.

4. De bewijsstukken inzake de maatregelen die in de loop van de in artikel 1 bedoelde periode zijn getroffen, worden uiterlijk 60 dagen na de officiële kennisgeving van voorliggende beschikking aan de lidstaat ingediend.

5. In de zin van deze beschikking wordt onder de term "passende vergoeding" de vergoeding verstaan van de waarde die de dieren vlak voor hun besmetting hadden.

Artikel 3

De Commissie kan in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten ter plaatse controles op de uitvoering van voornoemde maatregelen en de daarmee verband houdende uitgaven verrichten.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 7 december 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2) PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16-17.

(3) PB L 214 van 25.8.2000, blz. 42.

(4) PB L 231 van 13.9.2000, blz. 12.

(5) PB L 272 van 25.10.2000, blz. 46.

(6) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.