Home

2001/925/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720)

2001/925/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720)

2001/925/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720)

Publicatieblad Nr. L 339 van 21/12/2001 blz. 0056 - 0058


Beschikking van de Commissie

van 20 december 2001

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/925/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad(2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Cataluña, Spanje, hebben zich uitbraken van klassieke varkenspest voorgedaan.

(2) In verband met de handel in levende varkens kunnen deze uitbraken een gevaar vormen voor de varkensbeslagen in andere lidstaten.

(3) Spanje heeft maatregelen genomen in het kader van Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest(3).

(4) In afwachting van de vergadering van het Permanent Veterinair Comité heeft de Commisie in samenwerking met de betrokken lidstaat tijdelijke beschermende maatregelen vastgesteld bij Beschikking 2001/863/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje(4).

(5) In verband met de verdere ontwikkeling van de situatie en de resultaten van epizoötiologisch onderzoek moeten de reeds vastgestelde maatregelen worden verlengd en moet, voor de duidelijkheid, Beschikking 2001/863/EG worden ingetrokken.

(6) Spanje heeft aanvullende maatregelen genomen voor de bewaking op basis van serologische tests met betrekking tot klassieke varkenspest op zijn grondgebied.

(7) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Perlament Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Spanje ziet erop toe dat geen varkens worden verzonden, tenzij ze:

a) komen uit andere gebieden dan het in de bijlage omschreven gebied,

b) ten minste de laatste 30 dagen vóór het laden of, wanneer zij jonger zijn dan 30 dagen, sedert hun geboorte verbleven hebben op het bedrijf van herkomst,

c) komen van een bedrijf waar in de laatste 30 dagen vóór de verzending van de betrokken varkens geen levende varkens zijn binnengebracht, en

d) zonder via een verzamelcentrum te passeren, rechtstreeks naar het bedrijf of het slachthuis van bestemming worden vervoerd in officieel verzegelde voertuigen. Transitvervoer door het in de bijlage omschreven gebied is uitsluitend toegestaan via hoofdwegen of spoorlijnen en op voorwaarde dat het voertuig onderweg nergens stopt.

2. Verplaatsingen van varkens uit andere gebieden dan het in de bijlage omschreven gebied worden alleen toegestaan als de bevoegde veterinaire autoriteit daarvan drie dagen van tevoren melding heeft gedaan bij de centrale en de lokale veterinaire autoriteiten van de plaats van bestemming en van elke lidstaat van doorvoer.

Artikel 2

1. Spanje ziet erop toe dat geen partijen sperma van varkens worden verzonden, tenzij het sperma afkomstig is van beren die worden gehouden in een spermacentrum als bedoeld in artikel 3, onder a), van Richtlijn 90/429/EEG van de Raad(5), dat gelegen is buiten het in de bijlage omschreven gebied.

2. Spanje ziet erop toe dat geen partijen eicellen en embryo's van varkens worden verzonden, tenzij die eicellen en embryo's komen van varkens die worden gehouden op een bedrijf buiten het in de bijlage omschreven gebied.

Artikel 3

1. Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG(6) van de Raad, waarvan uit Spanje verzonden varkens vergezeld moeten gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht: "Deze dieren voldoen aan Beschikking 2001/925/EG van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje.".

2. Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Richtlijn 90/429/EEG van de Raad, waarvan uit Spanje verzonden sperma van varkens vergezeld moet gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht: "Dit sperma voldoet aan Beschikking 2001/925/EG van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje.".

3. Op het gezondheidscertificaat als bedoeld in Beschikking 95/483/EEG van de Commissie(7), waarvan uit Spanje verzonden eicellen en embryo's van varkens vergezeld moeten gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht: "Deze embryo's/eicellen(8) voldoen aan Beschikking 2001/925/EG van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje.".

Artikel 4

Spanje ziet erop toe dat voertuigen waarmee varkens zijn vervoerd, na elk vervoer worden gereinigd en ontsmet, en dat de vervoerder het bewijs levert dat ze zijn ontsmet.

Artikel 5

Spanje ziet erop toe dat in het in de bijlage omschreven gebied geen enkel varken het bedrijf van herkomst verlaat, tenzij het varken negatief heeft gereageerd op een serologische test op klassieke varkenspest die op het betrokken bedrijf is verricht in de laatste dertig dagen vóór het vervoer, overeenkomstig de door de Spaanse autoriteiten vastgestelde instructies ter zake.

Spanje stelt de Commissie en de andere lidstaten, in het kader van het Permanent Veterinair Comité, in kennis van de resultaten van de serologische tests op klassieke varkenspest die in het in de bijlage omschreven gebied zijn verricht.

Artikel 6

Beschikking 2001/863/EG wordt ingetrokken.

Artikel 7

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 8

Deze beschikking wordt vóór 20 januari 2002 opnieuw bezien.

Zij is van toepassing tot en met 31 januari 2002.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.

(4) PB L 321 van 6.12.2001, blz. 38.

(5) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.

(6) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.

(7) PB L 275 van 18.11.1995, blz. 30.

(8) Verwijzing naar deze beschikking

BIJLAGE

- Cataluña