Home

Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Commissie van 4 januari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1804/98 van de Raad, wat betreft de opening van een tariefcontingent voor de invoer van residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 23031019 en 23099020 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Commissie van 4 januari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1804/98 van de Raad, wat betreft de opening van een tariefcontingent voor de invoer van residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 23031019 en 23099020 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Commissie van 4 januari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1804/98 van de Raad, wat betreft de opening van een tariefcontingent voor de invoer van residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 23031019 en 23099020 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Publicatieblad Nr. L 002 van 05/01/2001 blz. 0004 - 0005


Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Commissie

van 4 januari 2001

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1804/98 van de Raad, wat betreft de opening van een tariefcontingent voor de invoer van residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 2303 10 19 en 2309 90 20 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1804/98 van de Raad van 14 augustus 1998 tot vaststelling van een autonoom recht voor residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 2303 10 19 en 2309 90 20, en houdende invoering van een tariefcontingent voor de invoer van de residuen van de vervaardiging van maïszetmeel, van de GN-codes 2303 10 19 en 2309 90 20, (maïsglutenvoer), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika(1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van de vaststelling, door de Verenigde Staten, van een vrijwaringsmaatregel in de vorm van een kwantitatieve beperking van de invoer van tarwegluten van herkomst uit, onder meer, de Gemeenschap, heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1804/98 vastgesteld, die, voor residuen van de vervaardiging van maïszetmeel van de GN-codes 2303 10 19 en 2309 90 20 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, voorziet in de toepassing van een autonoom recht van 50 EUR per ton en in de opening van een jaarlijks tariefcontingent voor de invoer van 2730000 t van deze producten, met een douanerecht van 5 EUR per ton.

(2) Deze verordening moet worden toegepast vanaf 1 juni 2001 of vijf dagen na de datum van een besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie dat bepaalt dat de vrijwaringsmaatregel die door de Verenigde Staten van Amerika wordt toegepast, onverenigbaar is met de WTO-overeenkomsten.

(3) Het besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO waarbij wordt erkend dat de door de Verenigde Staten van Amerika toegepaste vrijwaringsmaatregel onverenigbaar is met de WTO-overeenkomsten wordt verwacht voor januari 2001. Het autonome recht waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1804/98 wordt dus van toepassing op de vijfde dag na die waarop het besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO wordt genomen en er moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld voor de opening van het tariefcontingent op die datum en voor de periode tot en met 31 mei 2001. In de eventuele opening van een nieuw tariefcontingent per 1 juni 2001 zal bij een latere verordening worden voorzien.

(4) Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2787/2000(3), zijn de bepalingen gecodificeerd die gelden voor het beheer van de tariefcontingenten die bestemd zijn om te worden gebruikt in chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de aangiften voor het vrije verkeer.

(5) Om te garanderen dat dit contingent doeltreffend wordt beheerd, moet worden geëist dat een certificaat ten bewijze van de oorsprong van de goederen wordt overgelegd.

(6) Met het oog op de rechtszekerheid dient te worden voorzien in overgangsmaatregelen voor producten die op de datum van tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1804/98 reeds onderweg zijn naar de Gemeenschap.

(7) Er dient te worden bepaald dat de vrijstelling van douanerechten opnieuw van toepassing zal zijn na uitputting van het tariefcontingent van 2730000 t.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in de bijlage voor producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vermelde tariefcontingent wordt geopend voor de periode van de vijfde dag na de datum van het besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO tot en met 31 mei 2001.

Het voordeel van dit tariefcontingent wordt slechts toegekend na overlegging van een certificaat van oorsprong dat voldoet aan de in artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bepaalde voorwaarden. De certificaten van oorsprong worden slechts aanvaard indien de betrokken producten voldoen aan de bij de communautaire bepalingen terzake vastgestelde criteria voor de bepaling van de oorsprong.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

1. Producten die van de Verenigde Staten van Amerika onderweg zijn naar de Gemeenschap worden vrijgesteld van toepassing van deze verordening en van het autonome recht.

2. Als naar de Gemeenschap onderweg zijnde worden aangemerkt de producten die:

- de Verenigde Staten van Amerika hebben verlaten vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en

- worden vervoerd onder dekking van een vervoerdocument dat geldig is van de plaats van lading in de Verenigde Staten van Amerika tot de plaats van lossing in de Gemeenschap en dat is opgesteld vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

3. Het bepaalde in lid 1 is slechts van toepassing op voorwaarde dat de belanghebbenden ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs leveren dat de in lid 2 bedoelde voorwaarden vervuld zijn.

Artikel 4

Het douanerecht dat van toepassing is op in deze verordening bedoelde producten die vóór 1 juni 2001 worden ingevoerd boven de in de bijlage vermelde hoeveelheid is gelijk aan nul en het bedoelde tariefcontingent wordt onmiddellijk gesloten zodra deze hoeveelheid is bereikt.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van de vijfde dag na de datum van het besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO.

De Commissie zal in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bericht publiceren waarin de datum van het besluit van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO wordt bekendgemaakt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 januari 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 233 van 20.8.1998, blz. 1.

(2) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.

(3) PB L 330 van 27.12.2000, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>