Home

Verordening (EG) nr. 201/2001 van de Commissie van 31 januari 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000

Verordening (EG) nr. 201/2001 van de Commissie van 31 januari 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000

Verordening (EG) nr. 201/2001 van de Commissie van 31 januari 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000

Publicatieblad Nr. L 030 van 01/02/2001 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 201/2001 van de Commissie

van 31 januari 2001

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1527/2000 van de Commissie(2), met name op artikel 18, lid 5, tweede alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker(3), worden deelinschrijvingen gehouden voor de uitvoer van deze suiker.

(2) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1531/2000 naar gelang van het geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

(3) Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1 bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de 25e deelinschrijving.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 25e deelinschrijving voor witte suiker, gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1531/2000, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld op 44,162 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.

(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.

(3) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.