Home

Verordening (EG) nr. 1089/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 1089/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 1089/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 149 van 02/06/2001 blz. 0027 - 0032


Verordening (EG) nr. 1089/2001 van de Commissie

van 1 juni 2001

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), inzonderheid op artikel 33, lid 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 kan het verschil tussen de prijzen van de in artikel 1 van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2) De voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees en bepaalde soorten conserven zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 32/82 van de Commissie(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 744/2000(3), Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2772/2000(5), en Verordening (EEG) nr. 2388/84 van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3661/92(7).

(3) De toepassing van deze voorschriften en criteria op de te verwachten marktsituatie in de sector rundvlees leidt tot het vaststellen van de restitutie zoals hierna volgt.

(4) In verband met de huidige toestand op de markt van de Gemeenschap en de mogelijkheden om vlees af te zetten, met name in bepaalde derde landen, dienen restituties te worden toegekend bij uitvoer enerzijds van slachtdieren met een levend gewicht van meer dan 220 kg, doch niet meer dan 300 kg, en anderzijds van volwassen runderen met een levend gewicht van 300 kg of meer.

(5) Er moeten restituties worden toegekend bij uitvoer naar bepaalde bestemmingen van bepaalde vormen van vers en gekoeld vlees zoals vermeld in de bijlage onder GN-code 0201, van bepaalde vormen van bevroren vlees zoals vermeld in de bijlage onder GN-code 0202, van bepaalde vormen van slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder GN-code 0206, en van bepaalde andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder GN-code 1602 50 10.

(6) Gezien de zeer uiteenlopende kenmerken van producten van de productcodes 0201 20 90 97/00 en 0202 20 90 91/00 gebruikt bij restituties, dient de restitutie slechts te worden toegekend voor die deelstukken waarin het gewicht van het been niet meer dan eenderde van het gewicht van dat deelstuk uitmaakt.

(7) Met betrekking tot vlees van runderen, zonder been, gezouten en gedroogd, bestaan er traditionele handelsstromen naar Zwitserland. In zoverre het noodzakelijk is deze handelsstromen te handhaven, is het dienstig de restitutie vast te stellen op een bedrag dat het verschil dekt tussen de prijzen op de Zwitserse markt en de prijzen bij uitvoer uit de lidstaten.

(8) Voor bepaalde andere aanbiedingsvormen en conserven van vlees of van slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder de GN-codes 1602 50 31 tot en met 1602 50 80, kan de deelname door de Gemeenschap aan de internationale handel worden gehandhaafd door restituties toe te kennen waarvan het bedrag werd bepaald rekening houdende met hetgeen tot nu toe aan de exporteur werd verleend.

(9) Voor de overige producten in de sector rundvlees verdient vaststelling van een restitutie geen aanbeveling vanwege de geringe omvang waarin de Gemeenschap daarmede aan de wereldhandel deelneemt.

(10) Bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie(8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2849/2000(9), is de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties voor landbouwproducten vastgesteld.

(11) Om de douaneformaliteiten bij uitvoer voor de exporteurs te vereenvoudigen, moeten voor bevroren vlees dezelfde restitutiebedragen worden toegekend als voor vers of gekoeld vlees van andere runderen dan volwassen mannelijke runderen.

(12) Voor een scherpere controle op de producten van GN-code 1602 50 moet worden bepaald dat sommige van deze producten slechts voor een restitutie in aanmerking komen wanneer zij zijn vervaardigd in het kader van de regeling zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten(10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83(11).

(13) Om misbruiken bij de uitvoer van bepaalde fokdieren van zuiver ras te voorkomen, moet de restitutie voor vrouwelijke dieren worden gedifferentieerd al naar gelang van de leeftijd van de dieren.

(14) Voor vaarzen die niet voor de slacht bestemd zijn, zijn er mogelijkheden voor uitvoer naar bepaalde derde landen, maar, om misbruik te voorkomen, moeten er controlecriteria worden vastgesteld aan de hand waarvan met zekerheid kan worden uitgemaakt dat de betrokken dieren niet ouder zijn dan 36 maanden.

(15) Op grond van de bepalingen van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1964/82 wordt de bijzondere restitutie verlaagd als de voor uitvoer bestemde hoeveelheid vlees zonder been kleiner is dan 95 % van de totale hoeveelheid door de uitbening verkregen deelstukken, maar niet kleiner dan 85 % van die hoeveelheid.

(16) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De lijst van de producten waarvoor bij uitvoer de in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde restitutie wordt toegekend, de bedragen van deze restitutie en de bestemmingen worden vastgesteld in de bijlage.

2. De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:

- bijlage I, hoofdstuk XI, van Richtlijn 64/433/EEG van de Raad(12);

- bijlage I, hoofdstuk VI, van Richtlijn 94/65/EG van de Raad(13);

- bijlage B, hoofstuk VI, van Richtlijn 77/99/EEG van de Raad(14).

Artikel 2

De restitutie voor het product van code 0102 90 59 90/00 van de restitutienomenclatuur en voor uitvoer naar het derde land van de in de bijlage bedoelde bestemming 075 wordt alleen toegekend als, bij het vervullen van de douaneformaliteiten bij uitvoer, het door een officiële dierenarts ondertekende veterinaire certificaat en een afschrift daarvan worden overgelegd, waarin is vermeld dat de betrokken vaarzen effectief niet ouder zijn dan 36 maanden. Het originele certificaat wordt aan de exporteur teruggegeven en het door de douaneautoriteiten voor conform gewaarmerkte afschrift wordt bij de aanvraag voor betaling van de restitutie gevoegd.

Artikel 3

In het in artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1964/82 bedoelde geval wordt de restitutie voor de producten van GN-code 0201 30 00 91/00 verminderd met 14,00 EUR/100 kg.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 5 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 4 van 8.1.1982, blz. 11.

(3) PB L 89 van 11.4.2000, blz. 3.

(4) PB L 212 van 21.7.1982, blz. 48.

(5) PB L 321 van 19.12.2000, blz. 35.

(6) PB L 221 van 18.8.1984, blz. 28.

(7) PB L 370 van 19.12.1992, blz. 16.

(8) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.

(9) PB L 335 van 30.12.2000, blz. 1.

(10) PB L 62 van 7.3.1980, blz. 5.

(11) PB L 199 van 22.7.1983, blz. 12.

(12) PB L 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.

(13) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.

(14) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 juni 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

B02: B08 en B09

B03: Ceuta, Melilla, IJsland, Noorwegen, Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland Helgoland, Groenland, Cyprus, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en 45 en, indien toepasselijk, artikel 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie, zoals gewijzigd)

B08: Malta, Turkije, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Israël, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipijnen, China, Noord-Korea, Hongkong

B09: Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek), Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda, Tanzania, Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius, Comoren, Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho