Home

Verordening (EG) nr. 1093/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep

Verordening (EG) nr. 1093/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep

Verordening (EG) nr. 1093/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep

Publicatieblad Nr. L 150 van 06/06/2001 blz. 0017 - 0022


Verordening (EG) nr. 1093/2001 van de Commissie

van 1 juni 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep(1), en met name op de artikelen 9 en 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ter precisering van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 245/2001 van de Commissie(2) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 moet de tekst van die verordening op enige punten worden gewijzigd.

(2) In artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1673/2000 is een aantal bepalingen vastgesteld om te voorkomen dat illegale hennepteelt de markt voor vezelhennep verstoort. Op grond van dat artikel moet voor ingevoerde hennep een certificaat worden afgegeven, moet een controle op de invoer van ruwe hennep en hennepzaad worden ingesteld en mag niet voor inzaai bestemd hennepzaad uitsluitend door erkende importeurs worden ingevoerd. Er moet dus een gemeenschappelijk model worden vastgesteld voor het certificaat waarin wordt bevestigd dat de ingevoerde hennep aan de vastgestelde voorwaarden voldoet. Ook moeten de betrokken lidstaten een controleregeling voor ingevoerde hennep en een systeem voor de erkenning van importeurs van niet voor inzaai bestemd hennepzaad opzetten. Daarnaast moeten bepalingen worden vastgesteld voor de eventuele handel in dat hennepzaad tussen de lidstaten.

(3) Om de lidstaten en de betrokken marktdeelnemers in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen voor de invoer van hennep moet worden bepaald dat die bepalingen vanaf 1 november 2001 worden toegepast. Bijgevolg moeten de vóór die datum geldende controlemaatregelen tot en met 31 oktober 2001 van toepassing blijven.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor vlas en hennep,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 245/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6, lid 2, onder e), worden na "stro" de woorden "en contracten voor loonverwerking" ingevoegd.

2. In artikel 15 wordt lid 1, onder c), vervangen door: "c) per verkoopseizoen, de verzamelstaat met de uit stro van oorsprong uit de Gemeenschap verkregen hoeveelheden lange vlasvezels, korte vlasvezels en hennepvezels die aan het einde van de betrokken periode waren opgeslagen.".

3. Het onderstaande artikel 17 bis wordt ingevoegd: "Artikel 17 bis

Ingevoerde hennep

1. Het in artikel 5, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1673/2000 bedoelde certificaat wordt opgesteld op formulieren volgens het model in de bijlage. Het certificaat wordt slechts afgegeven indien ten genoegen van de lidstaat van invoer is aangetoond dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Onverminderd het bepaalde in lid 2, stellen de betrokken lidstaten de voorwaarden vast waaraan ten aanzien van aanvraag, afgifte en gebruik van het certificaat moet worden voldaan. De vakken 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 en 25 van het certificaatformulier moeten evenwel verplicht worden ingevuld.

Elke betrokken lidstaat stelt de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1673/2000 bedoelde controleregeling vast.

2. Met het oog op de toepassing van artikel 5, lid 2, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1673/2000 zetten de betrokken lidstaten hun systeem op voor de erkenning van de importeurs van niet voor inzaai bestemd hennepzaad. Dit systeem omvat meer in het bijzonder de erkenningsvoorwaarden, een controleregeling en de bij onregelmatigheden op te leggen sancties.

Bij invoer van hennepzaad als bedoeld in de eerste alinea mag het in lid 1 bedoelde certificaat slechts worden afgegeven als de erkende importeur zich ertoe verbindt aan de bevoegde autoriteiten binnen de termijn en volgens de voorwaarden die worden vastgesteld door de lidstaat de nodige documenten over te leggen waarin wordt verklaard dat het hennepzaad waarvoor het certificaat wordt afgegeven, uiterlijk twaalf maanden na de uitgifte van het certificaat:

- in een zodanige toestand is gebracht dat het niet voor inzaai kan worden gebruikt, of

- voor de bereiding van diervoeder met ander zaad dan hennepzaad gemengd is, waarbij het hennepzaad ten hoogste 15 % van de totale hoeveelheid zaad uitmaakt, of bij wijze van uitzondering in sommige gevallen, ten hoogste 25 % wanneer de erkende importeur daartoe een gemotiveerd verzoek indient, of

- weer naar een derde land uitgevoerd is.

Als echter een deel van het zaad waarop het certificaat betrekking heeft niet binnen de voorgeschreven termijn van twaalf maanden aan een van de in de vorige alinea bepaalde voorwaarden voldoet, kan de lidstaat op een met redenen omkleed verzoek van de erkende importeur de bedoelde termijn met een of twee periodes van zes maanden verlengen.

De in de tweede alinea bedoelde verklaringen worden opgesteld door de marktdeelnemers die de betrokken werkzaamheden hebben uitgevoerd en bevatten ten minste:

- naam, volledig adres, lidstaat en handtekening,

- een beschrijving van de betrokken werkzaamheden die aan het bepaalde in de tweede alinea voldoen en de datum van uitvoering,

- de betrokken hoeveelheid hennepzaad, in kilogram.

3. Aan de hand van een risicoanalyse controleert elke betrokken lidstaat de juistheid van de verklaringen betreffende de op zijn grondgebied uitgevoerde in lid 2, tweede alinea, bedoelde werkzaamheden.

In voorkomend geval zendt de lidstaat van invoer de betrokken lidstaat een afschrift van de door de erkende importeurs verschafte verklaringen betreffende de op diens grondgebied verrichte werkzaamheden. Wanneer bij de in de eerste alinea bedoelde controles onregelmatigheden aan het licht komen, stelt de lidstaat van bestemming de bevoegde autoriteit van de lidstaat van invoer daarvan in kennis.

4. De lidstaten delen de Commissie de bepalingen mee die zij op grond van de leden 1 en 2 hebben vastgesteld.

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar delen de lidstaten de Commissie de sancties of maatregelen mee die zijn genomen op grond van in het voorafgaand verkoopseizoen geconstateerde onregelmatigheden.

De lidstaten zenden de lijst met de namen en adressen van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van de certificaten en voor de in dit artikel bedoelde controles, aan de Commissie, die deze aan de overige lidstaten meedeelt.".

4. In artikel 19 wordt de derde alinea vervangen door: "De Verordeningen (EEG) nr. 1523/71, (EEG) nr. 1164/89, (EEG) nr. 1784/93 en (EG) nr. 452/1999 blijven van toepassing voor de verkoopseizoenen 1998/1999, 1999/2000 en 2000/2001.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002. Het bepaalde in artikel 1, punt 3, geldt evenwel pas met ingang van 1 november 2001 en de op 30 juni 2001 vigerende nationale controlemaatregelen gelden voor invoer van hennep tot en met 31 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16.

(2) PB L 35 van 6.2.2001, blz. 18.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2001150NL.001902.EPS">

>PIC FILE= "L_2001150NL.002101.EPS">