Home

Verordening (EG) nr. 1229/2001 van de Commissie van 19 juni 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EG) nr. 1229/2001 van de Commissie van 19 juni 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EG) nr. 1229/2001 van de Commissie van 19 juni 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 168 van 23/06/2001 blz. 0005 - 0005


Verordening (EG) nr. 1229/2001 van de Commissie

van 19 juni 2001

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2559/2000(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 2000/418/EG van de Commissie van 29 juni 2000 houdende vaststelling van voorschriften inzake het gebruik van materiaal dat risico's inhoudt ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en tot wijziging van Beschikking 94/474/EG(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/233/EG(4), bepaalt in bijlage I, punt 1.a), onder i), dat de wervelkolom van runderen van meer dan twaalf maanden wordt aangemerkt als gespecificeerd risicomateriaal en dat het derhalve moet worden verwijderd overeenkomstig de voorwaarden van punt 2 van bijlage I.

(2) De aanvullende aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 2 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 die, enerzijds, in letter A bepaalt dat de hele en halve geslachte runderen en de voor- en achtervoeten van geslachte runderen alle beenderen moeten omvatten en, anderzijds, in letter B voorschrijft hoe het aantal ribben of delen van ribben moet worden bepaald van de in letter A bedoelde producten, moet worden gewijzigd met ingang van de datum van inwerkingtreding van bovengenoemde Beschikking 2001/233/EG, aangezien de hele en halve geslachte runderen en de voor- en achtervoeten kunnen worden aangeboden met of zonder de wervelkolom.

(3) Deze maatregel leidt niet tot kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in het handelsverkeer met derde landen overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 99 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(5).

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanvullende aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage is opgenomen bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt gewijzigd als volgt:

1. De tekst aanvullende aantekening (GN) 1, letter B, wordt vervangen door: "B. De producten bedoeld bij letter A, onder a) tot en met g), kunnen worden aangeboden met of zonder wervelkolom.".

2. De volgende nieuwe aanvullende aantekening (GN) 1, letter C, wordt toegevoegd: "C. Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld bij letter A worden slechts de ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen. Indien de wervelkolom is verwijderd, worden alleen de ribben of delen ribben in aanmerking genomen, die anders aan de wervelkolom zouden hebben vastgezeten.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 31 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2001.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2) PB L 293 van 22.11.2000, blz. 1.

(3) PB L 158 van 30.6.2000, blz. 76.

(4) PB L 84 van 23.3.2001, blz. 59.

(5) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.