Home

Verordening (EG) nr. 1249/2001 van de Commissie van 26 juni 2001 tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheid van bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van de invoerregeling die is vastgesteld in de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië

Verordening (EG) nr. 1249/2001 van de Commissie van 26 juni 2001 tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheid van bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van de invoerregeling die is vastgesteld in de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië

Verordening (EG) nr. 1249/2001 van de Commissie van 26 juni 2001 tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheid van bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van de invoerregeling die is vastgesteld in de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië

Publicatieblad Nr. L 173 van 27/06/2001 blz. 0023 - 0024


Verordening (EG) nr. 1249/2001 van de Commissie

van 26 juni 2001

tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheid van bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van de invoerregeling die is vastgesteld in de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2508/97 van de Commissie van 15 december 1997 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië, en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2856/2000(3), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

In het kader van Verordening (EG) nr. 218/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in januari 2001 worden ingediend op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten(4), zijn voor sommige van de in Verordening (EG) nr. 2508/97 genoemde producten invoercertificaten aangevraagd voor kleinere hoeveelheden dan die welke beschikbaar zijn. Bijgevolg is het dienstig voor elk betrokken product te bepalen hoeveel van 1 juli tot en met 31 december 2001 beschikbaar is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op grond van Verordening (EG) nr. 2508/97, voor de producten van oorsprong uit de Republiek Slovenië, beschikbare hoeveelheden voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2001 zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 15.

(2) PB L 345 van 16.12.1997, blz. 31.

(3) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 49.

(4) PB L 31 van 2.2.2001, blz. 7.

BIJLAGE

Zuivelproducten van oorsprong uit Slovenië

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>