Home

Verordening (EG) nr. 1573/2001 van de Commissie van 31 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

Verordening (EG) nr. 1573/2001 van de Commissie van 31 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

Verordening (EG) nr. 1573/2001 van de Commissie van 31 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 208 van 01/08/2001 blz. 0031 - 0032


Verordening (EG) nr. 1573/2001 van de Commissie

van 31 juli 2001

tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), inzonderheid op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor mout werd vastgesteld door Verordening (EG) nr. 1298/2001 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1446/2001(4).

(2) Gezien de cif-prijzen en de cif-prijzen op termijn van heden en rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende correctiebedrag toepasselijk op de restitutie voor mout, te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het correctiebedrag van toepassing op de vooraf vastgestelde restituties voor de uitvoer van de producten bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2001.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 176 van 29.6.2001, blz. 56.

(4) PB L 193 van 17.7.2001, blz. 14.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>