Home

Verordening (EG) nr. 1577/2001 van de Commissie van 1 augustus 2001 tot w?ziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandel?kse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven

Verordening (EG) nr. 1577/2001 van de Commissie van 1 augustus 2001 tot w?ziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandel?kse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven

Verordening (EG) nr. 1577/2001 van de Commissie

van 1 augustus 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(1), en met name op artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2040/2000 van de Raad van 26 september 2000 betreffende de begrotingsdiscipline(2) is bepaald dat de Commissie de maandelijkse voorschotten van het EOGFL, afdeling Garantie, kan verlagen of opschorten. Om de in dat artikel vastgestelde termijnen in acht te kunnen nemen en om tot een goed beheer bij te dragen, moet artikel 4 van Verordening (EG) nr. 296/96 van de Commissie van 16 februari 1996 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1017/2001(4), worden gewijzigd.

(2) Volgens de huidige regeling voor de goedkeuring van de rekeningen moet de jaarlijkse aangifte uiterlijk op 10 februari van het jaar na het begrotingsjaar worden ingediend. Wat openbare opslag betreft, is deze aangifte een doublure van de bij artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 296/96 tegen 20 december vereiste aangifte. Die laatste aangifte moet dus worden geschrapt.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het Fonds,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 296/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4, leden 1, 2 en 4, worden de woorden "artikel 13 van Beschikking 94/729/EG" vervangen door "artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2040/2000".

2. Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door: "3. De controle op de naleving van de termijnen in het kader van de voorschotten op de boeking van de uitgaven wordt tweemaal per begrotingsjaar verricht:

- voor de uitgaven die tot en met 31 maart zijn gedaan,

- voor de uitgaven die tot en met 31 juli zijn gedaan.

Met eventuele overschrijdingen in de maanden augustus, september en oktober wordt rekening gehouden bij het geven van de beschikking tot goedkeuring van de rekeningen, tenzij deze overschrijdingen kunnen worden geconstateerd voordat de laatste voorschottenbeschikking van het begrotingsjaar wordt gegeven.".

3. In artikel 5, lid 2, laatste alinea, worden de woorden "onderscheidenlijk op 20 december" geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 2001.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(2) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 27.

(3) PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5.

(4) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 44.