Home

Verordening (EG) nr. 1615/2001 van de Commissie van 7 augustus 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor meloenen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1093/97

Verordening (EG) nr. 1615/2001 van de Commissie van 7 augustus 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor meloenen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1093/97

Verordening (EG) nr. 1615/2001 van de Commissie van 7 augustus 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor meloenen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1093/97

Publicatieblad Nr. L 214 van 08/08/2001 blz. 0021 - 0025


Verordening (EG) nr. 1615/2001 van de Commissie

van 7 augustus 2001

tot vaststelling van de handelsnorm voor meloenen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1093/97

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 911/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 2, lid 2, en op artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Meloenen behoren tot de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vermelde producten waarvoor normen moeten worden vastgesteld. Verordening (EG) nr. 1093/97 van de Commissie van 16 juni 1997 tot vaststelling van handelsnormen voor meloenen en watermeloenen(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 850/2000(4), is enige malen gewijzigd, waardoor de juridische duidelijkheid niet meer is gegarandeerd.

(2) Met het oog op de duidelijkheid is het dienstig voor meloenen autonome regelgeving op te stellen, los van die voor de overige producten die wel onder Verordening (EG) nr. 1093/97 blijven vallen. De genoemde regelgeving moet derhalve opnieuw worden geredigeerd en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1093/97 moet worden geschrapt. Ter wille van de transparantie van de wereldmarkt moet in dit verband rekening worden gehouden met de norm die voor meloenen is aanbevolen door de "Working Party on Standardization of Perishable Produce and Quality Development" (Werkgroep voor normalisatie van bederfelijke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE). Deze norm is namelijk recentelijk gewijzigd in die zin, dat er een verschil wordt gemaakt tussen de minimale rijpheidscriteria die op Charentaismeloenen van toepassing zijn en de minimale rijpheidscriteria die op andere soorten meloenen van toepassing zijn.

(3) De toepassing van deze norm moet ertoe leiden dat producten van onbevredigende kwaliteit niet meer op de markt komen, dat de productie zo wordt gestuurd dat aan de eisen van de consument tegemoet wordt gekomen, en dat handelsrelaties op basis van eerlijke concurrentie worden vergemakkelijkt, en zo de rentabiliteit van de productie wordt vergroot.

(4) De normen zijn van toepassing op alle handelsstadia. Het vervoer over grote afstanden, de opslag voor een zekere duur of de verschillende behandelingen die de producten ondergaan, kunnen kwaliteitsverlies veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling en de min of meer bederfelijke aard van de producten. Bij de toepassing van de norm in de handelsstadia na de verzending moet derhalve met dit kwaliteitsverlies rekening worden gehouden.

(5) Op grond van artikel 3, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 2200/96 mag van de geldende normen worden afgeweken wanneer producten uit een bepaald gebied door de kleinhandel in dat gebied op de markt worden gebracht omdat zij aan een algemeen bekende lokale verbruikstraditie beantwoorden. Bepaalde in Spanje en Portugal geproduceerde meloenvariëteiten worden in het productiegebied traditioneel los verkocht, dat wil zeggen nadat ze rechtstreeks op een vervoermiddel of in een compartiment daarvan zijn geladen. Ten behoeve van deze handelspraktijk is bij de Verordeningen (EG) nr. 1332/97(5) en (EG) nr. 1438/97(6) van de Commissie voor respectievelijk Portugal en Spanje afgeweken van de handelsnorm voor meloenen. Voor de duidelijkheid en ter vereenvoudiging moeten deze afwijkingen in deze verordening worden opgenomen en moeten de Verordeningen (EG) nr. 1332/97 en (EG) nr. 1438/97 derhalve worden ingetrokken.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De handelsnorm voor meloenen van GN-code 0807 19 00 is opgenomen in de bijlage.

Deze norm is onder de bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel ten opzichte van de voorgeschreven norm de volgende afwijkingen vertonen: een lichte vermindering van frisheid en turgescentie en geringe kwaliteitsveranderingen als gevolg van hun biologische ontwikkeling en de min of meer bederfelijke aard van de producten.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in deze verordening mogen de volgende meloenen door de kleinhandel in het productiegebied los worden verkocht:

a) in Portugal geproduceerde meloenen van andere variëteiten dan Charentais, Ogen en Galia;

b) in Spanje geproduceerde langwerpige meloenen.

Op het begeleidende document en, in voorkomend geval, in de notitie bij iedere partij, zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96, moet behalve de overige vereiste aanduidingen ook de volgende vermelding staan: "Bestemd voor verkoop door de kleinhandel in ... (productiegebied) alleen".

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 1093/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de titel worden de woorden "voor meloenen en" geschrapt.

2. Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door: "1. De handelsnorm voor watermeloenen van GN-code 0807 11 00 is opgenomen in de bijlage.".

3. Bijlage I wordt geschrapt.

4. In bijlage II wordt de titel vervangen door: "Bijlage".

Artikel 4

De Verordeningen (EG) nr. 1332/97 en (EG) nr. 1438/97 worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 129 van 11.5.2001, blz. 3.

(3) PB L 158 van 17.6.1997, blz. 21.

(4) PB L 103 van 27.4.2000, blz. 21.

(5) PB L 183 van 11.7.1997, blz. 6.

(6) PB L 196 van 24.7.1997, blz. 64.

BIJLAGE

KWALITEITSNORM VOOR MELOENEN

I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

Deze norm heeft betrekking op meloenen van variëteiten (cultivars) van Cucumis melo L. voor verse consumptie, en niet voor industriële verwerking.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In de norm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen meloenen na opmaak en verpakking moeten voldoen.

A. Minimumeisen

In alle kwaliteitsklassen moeten meloenen, onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties, als volgt zijn:

- intact(1),

- gezond; de producten mogen niet zijn aangetast door rot of een zodanig verminderde kwaliteit hebben dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,

- zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,

- vers van uiterlijk,

- nagenoeg vrij van plagen,

- nagenoeg vrij van beschadiging door plagen,

- vast,

- vrij van abnormaal uitwendig vocht,

- vrij van vreemde geur en/of smaak.

De meloenen moeten voldoende ontwikkeld en rijp genoeg zijn(2).

De meloenen moeten zo ontwikkeld en in een zodanige conditie zijn dat zij:

- bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en

- in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.

B. Indeling in klassen

Meloenen worden ingedeeld in de twee hieronder omschreven klassen:

i) Klasse I

In deze klasse ingedeelde meloenen moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de typische kenmerken van de variëteit of het handelstype vertonen.

De volgende kleine afwijkingen zijn toegestaan op voorwaarde dat zij het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie in de verpakking niet nadelig beïnvloeden:

- een lichte afwijking in vorm,

- een geringe kleurafwijking (een bleke schil op de plaats waar de vrucht tijdens de groei met de grond in aanraking is geweest, wordt niet als een afwijking beschouwd),

- kleine schilgebreken ten gevolge van wrijven of goederenbehandeling,

- kleine dichtgegroeide scheurtjes rond de steel, die minder dan 2 cm lang zijn en die het vruchtvlees niet aantasten.

Bij vruchten die met steel worden geoogst, mag de steel niet langer zijn dan 2 cm.

ii) Klasse II

Tot deze klasse behoren meloenen die niet in klasse I kunnen worden ingedeeld, maar die aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen.

Op voorwaarde dat de meloenen nog hun kenmerkende eigenschappen behouden inzake kwaliteit, houdbaarheid en presentatie, zijn evenwel de volgende afwijkingen toegestaan:

- afwijkingen in vorm,

- kleurafwijkingen (een bleke schil op de plaats waar de vrucht tijdens de groei met de grond in aanraking is geweest, wordt niet als een afwijking beschouwd),

- lichte kneuzingen,

- scheurtjes of diepe geheelde barsten, op voorwaarde dat zij droog zijn en het vruchtvlees niet is aangetast,

- schilgebreken ten gevolge van wrijven of goederenbehandeling.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Meloenen worden gesorteerd naar gewicht of naar maximale middellijn bij dwarsdoorsnede.

Voor de sortering gelden de volgende minimumwaarden:

Sortering naar gewicht:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Sortering naar middellijn:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Wanneer naar gewicht wordt gesorteerd, mag de grootste meloen ten hoogste 50 % (voor Charantaismeloenen 30 %) meer wegen dan de kleinste.

Wanneer naar middellijn wordt gesorteerd, mag de middellijn van de grootste meloen ten hoogste 20 % groter zijn dan die van de kleinste (10 % voor Charentaismeloenen).

Zowel voor klasse I als klasse II moeten de vruchten naar grootte worden gesorteerd.

IV. TOLERANTIES

Per verpakkingseenheid gelden toleranties voor producten die qua kwaliteit en grootte niet beantwoorden aan de eisen voor de klasse waarin zij zijn ingedeeld.

A. Toleranties in kwaliteit

i) Klasse I

10 % van het aantal of het gewicht mag bestaan uit meloenen die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse II of, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

ii) Klasse II

10 % van het aantal of het gewicht mag bestaan uit meloenen die noch aan de eisen voor deze klasse, noch aan de minimumeisen beantwoorden, met uitzondering van meloenen die zijn aangetast door rot of die enige andere afwijking vertonen waardoor zij niet meer geschikt zijn voor consumptie.

B. Toleranties in grootte

Voor alle klassen mag 10 % van het totale aantal vruchten of het totale gewicht bestaan uit meloenen die beantwoorden aan de sortering onmiddellijk boven of beneden de op de verpakking vermelde sortering.

V. VOORSCHRIFTEN INZAKE PRESENTATIE

A. Uniformiteit

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet bestaan uit meloenen van dezelfde oorsprong, dezelfde variëteit of hetzelfde handelstype, dezelfde kwaliteit en dezelfde sortering, en van vrijwel hetzelfde rijpheids- en ontwikkelingsstadium en vrijwel dezelfde kleur.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van de verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

B. Verpakking

De verpakking moet de meloenen goed beschermen.

Het materiaal binnen de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn, en van een zodanige kwaliteit dat de producten niet uitwendig of inwendig worden beschadigd. Er mag materiaal, met name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits voor de bedrukking of de etikettering niet-giftige inkt of lijm is gebruikt.

In de verpakkingseenheid mogen geen vreemde stoffen voorkomen.

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, en van buitenaf zichtbaar de volgende gegevens worden vermeld:

A. Identificatie

Verpakker en/of verzender: Naam en adres of door een officiële dienst toegekend of erkend identificatiesymbool. Wanneer een code (identificatiesymbool) wordt gebruikt, dient evenwel de vermelding "verpakker" en/of "verzender" (of een gelijkwaardige afkorting) dicht bij deze code (identificatiesymbool) te worden aangebracht.

B. Aard van het product

- "Meloenen" indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is.

- Naam van de variëteit of het handelstype (bv. "Charentais").

C. Oorsprong van het product

Land van oorsprong, en, eventueel, productiegebied of aanduiding van nationale, regionale of lokale benaming.

D. Handelskenmerken

- Klasse.

- Sortering, aangegeven door middel van het minimum- en maximumgewicht of de minimum- en maximummiddellijn.

- Aantal vruchten (facultatief).

- Minimumgehalte aan suiker, gemeten met een refractometer en uitgedrukt in Brixwaarde (facultatief).

E. Officieel controlemerk (facultatief).

(1) Een klein dichtgegroeid litteken dat het gevolg is van het automatisch meten van de brekingsindex wordt niet als een gebrek beschouwd.

(2) De brekingsindex, gemeten in het middelpunt van het vruchtvlees in het equatoriale vlak, moet ten minste 10° Brix bedragen voor Charentaismeloenen en ten minste 8° Brix voor andere meloenen.