Home

Verordening (EG) nr. 1678/2001 van de Raad van 13 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen en tot definitieve inning van het voorlopige recht

Verordening (EG) nr. 1678/2001 van de Raad van 13 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen en tot definitieve inning van het voorlopige recht

Verordening (EG) nr. 1678/2001 van de Raad van 13 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen en tot definitieve inning van het voorlopige recht

Publicatieblad Nr. L 227 van 23/08/2001 blz. 0022 - 0030


Verordening (EG) nr. 1678/2001 van de Raad

van 13 augustus 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen en tot definitieve inning van het voorlopige recht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 4, lid 1 en lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1), inzonderheid op artikel 9, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2334/97(2), inzonderheid op artikel 4, lid 1 en lid 2,

Gezien het voorstel dat de Commissie, na overleg met het Raadgevend Comité, heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

A. VORIGE PROCEDURE

(1) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 2334/97 definitieve antidumpingrechten ingesteld op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden vallende onder GN-code ex 4415 20 20 van oorsprong uit de Republiek Polen en verbintenissen aanvaard die door enkele producenten in verband met deze invoer waren aangeboden. Er werd een steekproefgroep samengesteld van Poolse producenten/exporteurs en voor de ondernemingen die deel uitmaakten van deze groep werden individuele rechten vastgesteld variërend van 4,0 % tot 10,6 %; voor de andere medewerkende ondernemingen die geen deel uitmaakten van de steekproefgroep werd een gewogen gemiddeld recht van 6,3 % vastgesteld. Voor ondernemingen die zichzelf niet bekendmaakten of geen medewerking verleenden aan het onderzoek werd een recht van 10,6 % vastgesteld. De producenten waarvan verbintenissen werden aanvaard, werden wat de invoer van een specifiek type laadbord, het EUR-laadbord, dat het enige type laadbord is dat onder de verbintenissen valt, vrijgesteld van antidumpingrechten.

(2) Artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2334/97 stipuleert dat wanneer een belanghebbende de Commissie met voldoende bewijsmiddelen aantoont dat:

- hij de in artikel 1, lid 1, omschreven goederen gedurende het onderzoektijdvak niet heeft geproduceerd of deze niet naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd,

- hij niet verbonden is met een exporteur of producent in het exportland waarvoor de antidumpingrechten van deze verordening van toepassing zijn,

- hij de betrokken goederen naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd na het verstrijken van het onderzoektijdvak, of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van deze producten naar de Gemeenschap uit te voeren,

de verordening kan worden gewijzigd door het antidumpingrecht dat van toepassing is op medewerkende producenten die geen deel uitmaken van de steekproef, ook toe te passen op de belanghebbende in kwestie, d.w.z. 6,3 %.

(3) Artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2334/97 bepaalt voorts dat belanghebbenden die voldoen aan de in artikel 4, lid 1, vervatte criteria eveneens kunnen worden vrijgesteld van betaling van het antidumpingrecht wanneer een verbintenis in verband met het zogenaamde EUR-laadbord voor de belanghebbenden in kwestie is aanvaard.

(4) De Raad wijzigde bij de Verordeningen (EG) nr. 2079/98(3), (EG) nr. 2048/99(4) en 1521/2000(5) de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2334/97.

(5) Veertien nieuwe Poolse exporterende producenten die eenzelfde behandeling vroegen als de ondernemingen die aan het oorspronkelijk onderzoek medewerking hadden verleend doch niet waren opgenomen in de steekproefgroep hebben op verzoek bewijsmateriaal overlegd waaruit bleek dat zij voldeden aan de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2334/97 uiteengezette vereisten. Het door deze ondernemingen ingediende bewijsmateriaal wordt voldoende geacht om Verordening (EG) nr. 2334/97 te wijzigen door deze veertien exporterende producenten toe te voegen aan bijlage I van genoemde verordening. Bijlage I bevat een lijst van de exporterende producenten waarop het gewogen gemiddelde recht van 6,3 % van toepassing is.

(6) Vijf van de veertien Poolse exporterende producenten waarop het gewogen gemiddelde recht van 6,3 % van toepassing is hebben tevens verbintenissen aangeboden in verband met het EUR-laadbord die door de Commissie bij Besluit 2001/643/EG(6) werden aanvaard. Deze vijf ondernemingen dienen derhalve te worden toegevoegd aan bijlage II van Verordening (EG) nr. 2334/97, die een lijst bevat van ondernemingen waarvan de Commissie verbintenissen heeft aanvaard in verband met de invoer van het EUR-laadbord en waarop het recht derhalve in dit verband niet van toepassing is.

B. INTREKKING VAN EEN VERBINTENIS

(7) De vijf volgende Poolse exporterende producenten, waarvan de Commissie een verbintenis heeft aanvaard hebben deze geschonden door de in de verbintenis vastgelegde meldingsverplichtingen niet na te komen:

Internationale Paletten Company Sp., Lebork (Aanvullende Taric-code 8575 ),

P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o., Krakow (Aanvullende Taric-code 8577 ),

S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (Aanvullende Taric-code 8714 ),

Sliwka Lucyna, Klodzko (Aanvullende Taric-code 8445 ),

Produkcja - Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (Aanvullende Taric-code 8483 ), en

een Poolse producent, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (Aanvullende Taric-code 8539 ) verklaarde het betrokken product niet langer te produceren.

De Commissie deelde deze zes ondernemingen derhalve mede dat zij voornemens is hun naam van de lijst van ondernemingen waarvan een verbintenis is aanvaard te schrappen. Geen van de ondernemingen maakte hiertegen bezwaar.

C. ADRESWIJZIGING EN BEDRIJFSNAMEN

(8) De vijf volgende Poolse exporterende producenten, waarop een gewogen gemiddeld antidumpingrecht van toepassing is, hebben de diensten van de Commissie in kennis gesteld van hun adreswijziging:

P.P.H. "GKT" S.C., Bilgoraj,

P.P.U.H. "Alwa" Sp.zo.o., Slawno,

Z.P.H.U. Drewnex Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow,

Drewpal sp.j., Blizanow,

P.P.H. "Astra" Sp.zo.o, Nawojowa.

(9) De twee volgende Poolse exporterende producenten hebben de diensten van de Commissie meegedeeld dat zij hun naam hebben veranderd:

P.P.H.U. "Eurex" BIS, Godynice,

B.H. "MARINO", Drawsko Pomorskie.

De Commissie heeft zich ervan vergewist dat de naamsverandering op generlei wijze van invloed is op de oorspronkelijke bevindingen en stelt derhalve vast dat de naamsverandering niet mag tornen aan het recht van de onderneming om in aanmerking te komen voor het individuele recht dat werd toegepast op de onderneming met haar vorige naam.

(10) De bijlagen I en II bij de verordening dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2334/97 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Michel

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2238/2000 (PB L 257 van 11.10.2000, blz. 2).

(2) PB L 324 van 27.11.1997, blz. 1). Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1521/2000 (PB L 175 van 14.7.2000, blz. 1).

(3) PB L 266 van 1.10.1998, blz. 1.

(4) PB L 255 van 30.9.1999, blz. 1.

(5) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 1.

(6) Zie bladzijde 44 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

Fabrikant

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

Fabrikant

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"