Home

Verordening (EG) nr. 1939/2001 van de Commissie van 2 oktober 2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 3200 ton rijst uit de voorraad van het Griekse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 1939/2001 van de Commissie van 2 oktober 2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 3200 ton rijst uit de voorraad van het Griekse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Verordening (EG) nr. 1939/2001 van de Commissie van 2 oktober 2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 3200 ton rijst uit de voorraad van het Griekse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

Publicatieblad Nr. L 263 van 03/10/2001 blz. 0015 - 0018


Verordening (EG) nr. 1939/2001 van de Commissie

van 2 oktober 2001

betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 3200 ton rijst uit de voorraad van het Griekse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1667/2000(2), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie van 11 januari 1991 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van padie door de interventiebureaus(3) is met name bepaald dat de rijstvoorraden die in het bezit zijn van het interventiebureau bij inschrijving te koop worden aangeboden tegen prijzen waarmee verstoring van de markt kan worden voorkomen.

(2) Griekenland beschikt over interventievoorraden padie van oogsten vóór 1997, waarvan de kwaliteit mogelijk is aangetast bij langdurige opslag.

(3) Als deze rijst op de traditionele markten in de Gemeenschap wordt afgezet, zou dat er, in de huidige productiesituatie en gelet op de in het kader van de internationale overeenkomsten toegekende concessies voor de invoer van rijst, onvermijdelijk toe leiden dat voor een gelijke hoeveelheid interventie plaatsvindt, hetgeen moet worden voorkomen.

(4) Deze rijst kan op bepaalde voorwaarden in de sector diervoeding worden afgezet.

(5) De door de inschrijvers aangegane verbintenissen worden aangemerkt als primaire eisen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden voor landbouwproducten(4).

(6) Om te garanderen dat de rijst voor diervoeding wordt gebruikt, moet in bijzondere controles worden voorzien en moet van de koper worden geëist dat hij een zekerheid stelt die slechts onder bepaalde vast te stellen voorwaarden wordt vrijgegeven.

(7) Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG nr. 770/96(6), is voorzien in gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik van producten uit interventie. Bovendien moet worden voorzien in traceerbaarheidsprocedures voor de producten voor diervoeding.

(8) Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Griekse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare inschrijving, van ongeveer 3200 ton in bijlage I bedoelde rijst van de oogst van 1996 die in zijn bezit is, met het oog op gebruik in bereidingen van de soorten die worden verwerkt in diervoeding (producten van GN-code 2309 ).

Artikel 2

1. Verordening (EEG) nr. 75/91 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde verkoop.

In afwijking van artikel 5 van die verordening:

a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de desbetreffende partij;

b) wordt de minimumprijs op een zodanig niveau vastgesteld dat de markt voor granen in de Gemeenschap niet wordt verstoord.

2. De inschrijvers gaan de volgende verbintenissen aan:

a) de partij rijst die hen is toegewezen uiterlijk drie maanden na de toewijzing in diervoeding verwerken, behoudens overmacht;

b) onmiddellijk, en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage II vermelde behandelingen uitvoeren, om de controle op het gebruik van de rijst en de traceerbaarheid van de producten te garanderen;

c) de kosten van de in bijlage II bedoelde behandeling voor hun rekening te nemen;

d) een voorraadboekhouding bij te houden aan de hand waarvan kan worden nagegaan of zij hun verplichtingen nakomen.

Artikel 3

1. Het Griekse interventiebureau maakt uiterlijk acht dagen vóór het verstrijken van de eerste termijn voor het indienen van de biedingen een bericht van openbare inschrijving bekend.

Dit bericht en elke wijziging daarvan worden vóór hun bekendmaking aan de Commissie toegezonden.

2. In het bericht wordt het volgende vermeld:

a) aanvullende verkoopbepalingen en -voorwaarden die in overeenstemming zijn met deze verordening;

b) de plaats van opslag en naam en adres van het opslagbedrijf;

c) de identificatiegegevens van de bevoegde autoriteiten die met de controle op de verrichtingen zijn belast;

d) de belangrijkste fysische en technische kenmerken van de verschillende partijen die bij de aankoop door het interventiebureau of bij later uitgevoerde controles zijn geconstateerd.

3. Het Griekse interventiebureau neemt alle maatregelen die nodig zijn om gegadigden de gelegenheid te geven de kwaliteit van de te koop aangeboden rijst te beoordelen alvorens zij een bod indienen.

Artikel 4

1. Biedingen zijn slechts geldig als ze vergezeld gaan van:

a) het bewijs dat de inschrijver een zekerheid van 15 EUR per ton heeft gesteld;

b) de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat de toegewezen partij rijst binnen drie maanden, te rekenen vanaf de datum van toewijzing in zijn bedrijf in mengvoeder wordt verwerkt;

c) het bewijs dat de inschrijver fabrikant van diervoeders is;

d) de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat hij uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het bericht van toewijzing een zekerheid zal stellen waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de datum van het bod geldende interventieprijs voor padie, vermeerderd met 15 EUR, en de geboden prijs per ton rijst.

2. Ingediende biedingen kunnen niet meer worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 5

1. Voor de eerste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen op 17 oktober 2001 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn telkens op woensdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van woensdag 31 oktober 2001.

3. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op 19 december 2001 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De biedingen moeten worden ingediend bij het Griekse interventiebureau: DIDAGEP Directorate-General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce Acharnon Street 241 GR - 10466 Athens ( tel. (30-1) 212 47 87; fax (30-1) 862 93 73 ).

Artikel 6

Het Griekse interventiebureau stelt de Commissie in kennis van de ontvangen inschrijvingen uiterlijk de eerste donderdag na het verstrijken van de termijn voor de indiening van de biedingen, vóór 10.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Deze informatie wordt doorgegeven aan de hand van het formulier van bijlage III en overeenkomstig de bepalingen van bijlage IV.

Niet aanvaarde biedingen worden apart meegedeeld, met vermelding van de redenen voor de afwijzing.

Artikel 7

De Commissie stelt de minimumverkoopprijs vast of besluit geen gevolg te geven aan de ontvangen biedingen. Zij neemt haar besluit volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95.

Artikel 8

Het interventiebureau stelt alle inschrijvers onmiddellijk in kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving.

Bovendien zendt het de geselecteerde inschrijvers binnen drie werkdagen na de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving een bericht van toewijzing toe, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij via schriftelijke telecommunicatie.

Artikel 9

De koper betaalt de rijst vóór deze wordt afgehaald, doch uiterlijk binnen een maand na de toezending van het in artikel 8, tweede alinea, bedoelde bericht van toewijzing. De risico's en de kosten die verbonden zijn aan de opslag van rijst die niet binnen de betalingstermijn is afgehaald, zijn voor rekening van de koper.

Rijst die is toegewezen maar niet binnen de in de betalingstermijn is afgehaald, wordt geacht uit de voorraad te zijn uitgeslagen, met alle daaraan verbonden gevolgen.

Als de koper de rijst niet binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn heeft betaald, wordt de overeenkomst door het interventiebureau verbroken, eventueel alleen voor de niet betaalde hoeveelheden.

Artikel 10

1. De in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor

a) het bod niet in aanmerking is genomen;

b) de verkoopprijs binnen de opgelegde termijn is betaald en de in artikel 4, lid 1, onder d), bedoelde zekerheid is gesteld.

2. De in artikel 4, lid 1, onder d), bedoelde zekerheid wordt alleen naar rato van de betrokken hoeveelheden vrijgegeven wanneer het interventiebureau alle nodige controles heeft verricht om na te gaan of het product met inachtneming van de bepalingen van deze verordening wordt gebruikt.

Wanneer echter het bewijs is geleverd dat de in bijlage II bedoelde behandelingen hebben plaatsgevonden, en wanneer ten minste 95 % van de fijne breukrijst en/of korreldeeltjes zijn verwerkt, wordt de volledige zekerheid vrijgegeven.

3. Het bewijs dat de rijst in diervoeding is verwerkt in de zin van deze verordening, wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3002/92.

Artikel 11

De in artikel 2, lid 2, bedoelde verbintenis wordt als een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 beschouwd.

Artikel 12

Behalve de vermeldingen die krachtens Verordening (EEG) nr. 3002/92 op het controle- exemplaar T 5 moeten worden aangebracht, moet in vak 104 van dat formulier een van de volgende vermeldingen voorkomen:

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1939/2001]

- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1939/2001)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1939/2001)

- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1939/2001]

- For processing (Regulation (EC) No 1939/2001)

- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1939/2001]

- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1939/2001]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1939/2001)

- Para transformação [Regulamento (CE) n.o 1939/2001]

- Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1939/2001)

- För bearbetning (förordning (EG) nr 1939/2001).

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 3.

(3) PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.

(4) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.

(5) PB L 301 van 17.10.1992, blz. 17.

(6) PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b)

Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:

1. De padierijst wordt gedopt en gebroken zodat ten minste 77 % van het gewicht van de padie uit fijne breukrijst en/of korreldeeltjes van gedopte rijst als omschreven in Verordening (EG) nr. 3073/95 bestaat.

2. Om de traceerbaarheid te garanderen wordt het aldus verkregen product (met uitzondering van het kaf) gekleurd met de kleurstof "patentblauw V E131" of "briljantzuurgroen BS (lissaminegroen) E142".

BIJLAGE III

Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 3200 ton rijst uit de voorraad van het Griekse interventiebureau, bestemd voor verwerking in diervoeding

(Verordening (EG) nr. 1939/2001)

>PIC FILE= "L_2001263NL.001804.TIF">

BIJLAGE IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>