Home

Verordening (EG) nr. 2077/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Verordening (EG) nr. 2077/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Verordening (EG) nr. 2077/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 281 van 25/10/2001 blz. 0016 - 0018


Verordening (EG) nr. 2077/2001 van de Commissie

van 24 oktober 2001

tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2235/2000(4), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2023/2001 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2043/2001(6).

(2) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 2023/2001 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2023/2001 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 25 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(4) PB L 256 van 10.10.2000, blz. 13.

(5) PB L 273 van 16.10.2001, blz. 18.

(6) PB L 276 van 19.10.2001, blz. 9.

BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Berekeningselementen

(periode van 15 oktober tot en met 23 oktober 2001)

1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 19,84 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 31,91 EUR/t.

3.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>