Home

Verordening (EG) nr. 2078/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

Verordening (EG) nr. 2078/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

Verordening (EG) nr. 2078/2001 van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 281 van 25/10/2001 blz. 0019 - 0020


Verordening (EG) nr. 2078/2001 van de Commissie

van 24 oktober 2001

tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor granen, werd vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1914/2001 van de Commissie(3).

(2) Gezien de cif-prijzen en de cif-prijzen op termijn van heden, daarbij rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende correctiebedrag, toepasselijk op de restitutie voor granen, te wijzigen.

(3) Het correctiebedrag moet volgens dezelfde procedure als de restitutie worden vastgesteld. Het kan tussentijds worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het correctiebedrag, van toepassing op de vooraf vastgestelde restituties voor de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, uitgezonderd mout, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 25 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 261 van 29.9.2001, blz. 37.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 24 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).

De overige bestemmingen zijn vastgesteld als volgt:

C01 Alle bestemmingen uitgezonderd Polen

C02 Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina, Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan.

A02 Andere derde landen.