Home

Verordening (EG) nr. 2228/2001 van de Commissie van 16 november 2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Verordening (EG) nr. 2228/2001 van de Commissie van 16 november 2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Verordening (EG) nr. 2228/2001 van de Commissie van 16 november 2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

Publicatieblad Nr. L 301 van 17/11/2001 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 2228/2001 van de Commissie

van 16 november 2001

tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verminderingspercentages die moeten worden toegepast op de toewijzingsverzoeken van niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 216/2001(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 896/2001 van de Commissie van 7 mei 2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1613/2001(4), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 worden de hoeveelheden die aan niet-traditionele marktdeelnemers worden toegewezen, door de Commissie vastgesteld op basis van de hoeveelheden van de tariefcontingenten en aan de hand van de mededelingen van de lidstaten over de in totaal aangevraagde toewijzingen.

(2) Volgens de gegevens die de lidstaten overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de genoemde verordening hebben meegedeeld, bedragen de aangevraagde toewijzingen in totaal 11388324,983 ton voor de niet-traditionele marktdeelnemers A/B en 389015,100 ton voor de niet-traditionele marktdeelnemers C.

(3) Het is bijgevolg dienstig de percentages vast te stellen die moeten worden toegepast voor de bepaling van de toewijzingen aan de niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de tariefcontingenten A/B en C.

(4) Deze verordening moet onmiddellijk in werking treden, vóór het begin van de periode voor de indiening van de certificaataanvragen voor het eerste kwartaal van 2002.

(5) Met deze verordening wordt niet vooruitgelopen op de maatregelen die later eventueel hetzij door de Raad hetzij door de Commissie moeten worden vastgesteld, rekening houdende met name met de voorgestelde wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 en kunnen voor de marktdeelnemers geen grond voor rechtmatige verwachtingen vormen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 31 van 2.2.2001, blz. 2.

(3) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 6.

(4) PB L 214 van 8.8.2001, blz. 19.