Home

Verordening (EG) nr. 2241/2001 van de Raad van 15 november 2001 tot wijziging van het autonome recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor knoflook van GN-code 07032000

Verordening (EG) nr. 2241/2001 van de Raad van 15 november 2001 tot wijziging van het autonome recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor knoflook van GN-code 07032000

Verordening (EG) nr. 2241/2001 van de Raad van 15 november 2001 tot wijziging van het autonome recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor knoflook van GN-code 07032000

Publicatieblad Nr. L 303 van 20/11/2001 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 2241/2001 van de Raad

van 15 november 2001

tot wijziging van het autonome recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor knoflook van GN-code 0703 20 00

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) van 1994, met het oog op de wijziging, wat knoflook betreft, van de concessies die zijn opgenomen in lijst CXL, gehecht aan de GATT-overeenkomst, is namens de Gemeenschap goedgekeurd bij Besluit 2001/404/EG(1).

(2) Bijgevolg zijn de voorwaarden voor de invoer van knoflook dienovereenkomstig gewijzigd met ingang van 1 juni 2001. Volgens de nieuwe regeling geldt voor de invoer van knoflook van GN-code 0703 20 00 buiten het GATT-contingent een douanerecht dat bestaat uit een ad valoremrecht van 9,6 % en een specifiek bedrag van 1200 EUR per ton netto.

(3) Met het oog op een optimale toepassing van deze regeling moet het autonome douanerecht van het gemeenschappelijk douanetarief met ingang van 1 juni 2001 worden verhoogd met hetzelfde specifieke bedrag als het conventionele recht buiten het contingent,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het autonome douanerecht voor knoflook van GN-code 0703 20 00 bestaat uit een ad valoremrecht van 12 % en een specifiek bedrag van 1200 EUR per ton netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Aelvoet

(1) PB L 142 van 29.5.2001, blz. 7.