Home

2002/88/EG: Besluit van de Raad van 28 januari 2002 inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Letland

2002/88/EG: Besluit van de Raad van 28 januari 2002 inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Letland

2002/88/EG: Besluit van de Raad van 28 januari 2002 inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Letland

Publicatieblad Nr. L 044 van 14/02/2002 blz. 0045 - 0053


Besluit van de Raad

van 28 januari 2002

inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Letland

(2002/88/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 622/98 van de Raad van 16 maart 1998 betreffende de hulp aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie, en inzonderheid de invoering van partnerschappen voor de toetreding(1), inzonderheid op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van Luxemburg heeft verklaard dat het partnerschap voor toetreding een nieuw instrument is, dat de spil vormt van de versterkte pretoetredingsstrategie.

(2) Verordening (EG) nr. 622/98 bepaalt dat de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt over de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van de onderscheiden partnerschappen voor de toetreding, zoals deze aan elke kandidaat-lidstaat worden voorgelegd, alsook over belangrijke wijzigingen die daarin naderhand worden aangebracht.

(3) Voor de hulpverlening van de Gemeenschap moet worden voldaan aan een aantal essentiële voorwaarden, zoals met name de naleving van de in de Europaovereenkomsten vervatte verbintenissen en vooruitgang bij het voldoen aan de criteria van Kopenhagen. De Raad kan, wanneer een essentieel element ontbreekt, op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen passende maatregelen nemen met betrekking tot de pretoetredingssteun.

(4) De Europese Raad van Luxemburg heeft besloten dat de uitvoering van het partnerschap voor de toetreding en de vorderingen bij het overnemen van het acquis in het kader van de bij de Europaovereenkomsten ingestelde organen zullen worden beoordeeld.

(5) In haar periodiek verslag voor 2001 geeft de Commissie een objectieve analyse van de voorbereidingen van Letland op het lidmaatschap en geeft zij prioritaire gebieden aan waarvoor aanvullende inspanningen vereist zijn.

(6) Om zich op het lidmaatschap voor te bereiden, moet Letland zijn nationaal programma voor de overname van het acquis verder aanpassen. In dit programma moet een tijdschema zijn opgenomen voor de verwezenlijking van de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen van het partnerschap voor de toetreding.

(7) Letland dient ervoor te zorgen dat de juridische en administratieve structuren die nodig zijn voor de programmering, de coördinatie, het beheer, de controle en de evaluatie van de pretoetredingsfondsen van de Gemeenschap aanwezig zijn,

BESLUIT:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 622/98 zijn de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding van Letland opgenomen in de bijlage bij dit besluit, die een integrerend onderdeel van dit besluit vormt.

Artikel 2

De uitvoering van het partnerschap voor de toetreding wordt beoordeeld in het kader van de instanties die bij de Europaovereenkomst zijn ingesteld en door de passende instanties van de Raad, waaraan de Commissie regelmatig verslag uitbrengt.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de derde dag volgende op de datum van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Piqué i Camps

(1) PB L 85 van 20.3.1998, blz. 1.

BIJLAGE

1. Inleiding

De Europese Raad van Luxemburg besloot in december 1997 dat het partnerschap voor toetreding de spil vormt van de versterkte pretoetredingsstrategie, waarbij alle vormen van bijstand aan de kandidaat-lidstaten worden ingezet binnen één enkel kader. De Gemeenschap kan zo haar steun aanpassen aan de specifieke behoeften van elke kandidaat-lidstaat, zodat hulp kan worden geboden bij het oplossen van bijzondere problemen in verband met de toetreding.

Het eerste partnerschap voor de toetreding voor Letland is vastgesteld in maart 1998. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 622/98 (artikel 2) is het partnerschap voor de toetreding een eerste maal aangepast in december 1999, waarbij rekening is gehouden met de verdere ontwikkelingen in Letland. Dit voorstel voor herziening is gebaseerd op een Commissievoorstel dat is gedaan na overleg met Letland en hierin is uitgegaan van de analyse van de Commissie in haar periodiek verslag voor 2001 over de vorderingen van Letland op de weg naar toetreding.

2. Doelstellingen

Het partnerschap voor de toetreding heeft als doel in één kader vast te leggen welke de prioritaire gebieden voor verdere werkzaamheden zijn, als omschreven in het periodiek verslag voor 2001 van de Commissie over de vorderingen van Letland op de weg naar toetreding, welke financiële middelen beschikbaar zijn om Letland te helpen bij de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten, en welke voorwaarden aan deze bijstand zijn verbonden. Dit partnerschap voor de toetreding vormt de basis voor een aantal beleidsinstrumenten die zullen worden gebruikt om de kandidaat-lidstaten te helpen bij de voorbereiding op het lidmaatschap. Tot die instrumenten behoren het bijgewerkte nationale programma van Letland voor de overname van het acquis, de procedure voor budgettaire controle in de pretoetredingsfase, het economisch pretoetredingsprogramma, het pretoetredingspact inzake georganiseerde criminaliteit, de nationale ontwikkelingsplannen, de plannen voor plattelandsontwikkeling, een nationale strategie voor de werkgelegenheid in lijn met de Europese Tewerkstellingsstrategie en de sectorale plannen die nodig zijn voor de deelname aan de structuurfondsen na de toetreding en de tenuitvoerlegging van ISPA en Sapard vóór de toetreding. Al die instrumenten zijn verschillend van aard, worden overeenkomstig specifieke procedures uitgewerkt en ten uitvoer gelegd, en kunnen worden ondersteund met pretoetredingssteun. Zij vormen geen integrerend deel van dit partnerschap, maar de prioriteiten die erin zijn vervat zijn daarmee verenigbaar.

3. Beginselen

De belangrijkste prioritaire gebieden die voor elke kandidaat-lidstaat zijn vastgesteld hebben betrekking op hun vermogen om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de criteria van Kopenhagen, volgens welke het lidmaatschap vereist:

- stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en de eerbiediging en de bescherming van minderheden garanderen;

- een functionerende markteconomie en het vermogen het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie;

- het vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, hetgeen mede inhoudt dat de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden onderschreven.

De Europese Raad van Madrid (1995) wees erop dat de kandidaat-lidstaten hun administratieve structuren moeten aanpassen om het harmonisch functioneren van het Gemeenschapsbeleid na de toetreding te waarborgen. De Europese Raad van Luxemburg (1997) beklemtoonde dat omzetting van het acquis in wetgeving noodzakelijk is, maar niet voldoende; het moet ook daadwerkelijk worden toegepast. De Europese Raad van Feira (2000) en die van Göteborg (2001) bevestigden het cruciale belang van het vermogen van de kandidaat-lidstaten tot tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis en voegden daaraan toe dat dit van de kandidaten omvangrijke inspanningen vereist ter versterking en hervorming van hun bestuurlijke en justitiële structuren.

4. Prioriteiten en tussentijdse doelstellingen

Uit de periodieke verslagen van de Commissie is, naast de reeds gemaakte vorderingen, duidelijk de omvang gebleken van de inspanningen die de kandidaat-lidstaten op bepaalde gebieden nog moeten leveren om zich op de toetreding voor te bereiden. Daarom moeten tussentijdse prioriteiten worden vastgesteld, waarbij voor elke prioriteit samen met de betrokken landen nauwkeurig omschreven doelstellingen worden opgesteld. De te verlenen steun en het verloop van de onderhandelingen met Letland zijn afhankelijk van de mate waarin deze doelstellingen zijn bereikt. De prioriteiten in het herziene partnerschap voor de toetreding zijn geselecteerd op grond van de omstandigheid dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat Letland deze in de komende twee jaar (2002-2003) volledig dan wel voor een groot deel zal kunnen verwezenlijken. Binnen deze lijst zijn kwesties die bijzonder dringende maatregelen vereisen als zodanig aangeduid. De vooruitgang ten aanzien van de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding voor 1999 worden geëvalueerd in het periodiek verslag voor 2001. Deze evaluatie is gebruikt bij de vaststelling van de prioriteiten voor het huidige partnerschap.

Letland heeft in juli 2001 een herziene versie van zijn nationale programma voor de overname van het acquis ingediend. Dit programma bevat een tijdschema voor de verwezenlijking van de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen, gebaseerd op het partnerschap voor toetreding voor 1999, alsmede de nodige administratieve structuren en financiële middelen.

Het toetredingspartnerschap geeft prioriteitsgebieden aan voor de toetredingsvoorbereidingen van Letland. Letland moet echter alle in het periodiek verslag voor 2001 genoemde problemen aanpakken. Het is tevens van belang dat Letland zijn verplichtingen nakomt op het gebied van aanpassing van de wetgeving en tenuitvoerlegging van het acquis, in overeenstemming met de verbintenissen die het in het kader van de Europaovereenkomst en de onderhandelingen is aangegaan. Zoals gezegd is opname van het acquis in de wetgeving op zich niet voldoende: het moet ook daadwerkelijk worden toegepast volgens dezelfde normen als die welke binnen de Unie gelden. Op alle onderstaande terreinen is geloofwaardige en effectieve tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis noodzakelijk.

Aan de hand van de analyse van het periodiek verslag van de Commissie voor 2001 zijn voor Letland onderstaande prioriteiten en tussentijdse doelstellingen vastgesteld. De presentatie van deze prioriteiten stemt overeen met de opbouw van het periodiek verslag(1).

Politieke criteria

Democratie en rechtsstaat

- Tempo opvoeren van de inspanningen om op alle niveaus van de overheidsadministratie een professioneel en stabiel ambtelijk apparaat te ontwikkelen, met inbegrip van een gezond beloningsstelsel. Garanderen van een minimale personeelsbezetting, opleiding en adequate financiële hulpmiddelen op alle niveaus van de overheidsadministratie, dit met het oog op de versterking van de capaciteit om het acquis te implementeren.

- Verdere versterking van het gerechtelijk apparaat, met inbegrip van voltooiing van het wetgevingskader (wetboek van strafvordering en wetboek van administratieve rechtspraak), verlichting van het werk van rechtbanken, uitbanning van de achterstand bij de behandeling van rechtszaken en garanderen van de naleving van vonnissen. Versterken van de opleiding en verhogen van de salarissen van rechters. Verbeteren van de infrastructuur, waaronder die van rechtbanken en zorgen voor een goede werking van het rechtsstelsel. Bevorderen van de toegang tot de rechtspraak.

- Voltooien van het wetgevingskader voor de bestrijding van alle soorten corruptie en garanderen van de implementatie van de wetgeving en de strategie voor corruptiebestrijding. Verbeteren van de samenwerking tussen instanties onderling en de internationale samenwerking.

Mensenrechten en bescherming van minderheden

- Het nodige doen met betrekking tot voorarrest.

- Garanderen van de implementatie van de taalwet en de uitvoeringsbepalingen daarvan, overeenkomstig het beginsel van proportionaliteit, de internationale normen en de Europaovereenkomst.

- Continueren van de implementatie van verdere concrete maatregelen voor de integratie van niet-staatsburgers, op basis van het nationale programma voor maatschappelijke integratie in Letland, omvattende taalcursussen en voorlichtingscampagnes, en voorzien in de nodige financiële steun.

Economische criteria

- Voltooien van de privatisering van de resterende grote ondernemingen.

- Continueren van de versterking van de grondmarkt en afronding van het grond- en eigendomsregister.

- Verdere bevordering van het concurrentievermogen, met name door maatregelen gericht op de stimulering van de binnenlandse en inkomende investeringen in groei genererende activiteiten.

- Verbeteren van het ondernemingsklimaat, met name door de opheffing van de resterende regelgevende en bestuurlijke beperkingen voor de ontwikkeling van bedrijven.

Vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

Vrij verkeer van goederen

- Volledige aanpassing van de wetgeving inzake overheidsaanbestedingen en garanderen van implementatie op alle niveaus.

- Voltooien van de omzetting en implementatie van alle wetgeving inzake de nieuwe aanpak en van de sectorale wetgeving; met name wat betreft de voedingswetgeving, meststoffen en de verlenging van bestaande marktvergunningen voor farmaceutische producten.

- Screening van de Letse wetgeving op niet-geharmoniseerde terreinen, teneinde na te gaan of deze in overeenstemming is met de artikelen 28, 29 en 30 van het EG-verdrag en voltooien van de bestuurlijke regelingen voor de uitoefening van toezicht op dit terrein in de toekomst.

- Versterken van het nationale accrediteringssysteem; verbeteren van het nationaal metrologisch stelsel; voltooien van de hervorming van het systeem voor markttoezicht; benoemen van instanties voor de aanmeldingsprocedure en garanderen van hun functioneren.

- Volledige goedkeuring van EN-normen.

Vrij verkeer van personen

- Volledige aanpassing van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en diploma's en verdere ontwikkeling van de vereiste bestuurlijke structuren, onderwijs- en opleidingsprogramma's.

- Met betrekking tot beroepskwalificaties die zijn verkregen vóór de harmonisatie, dient Letland prioriteit te verlenen aan de invoering van maatregelen om te garanderen dat alle beroepsbeoefenaars, vanaf de toetreding, kunnen voldoen aan de in de richtlijnen vastgelegde vereisten.

- Versterken van de bestuurlijke structuren voor de coördinatie van de sociale zekerheid.

Vrij verkeer van diensten

- Verdere versterking van het toezicht op de financiële diensten.

- Aanpassing voltooien van de wetgeving inzake gegevensbescherming; onafhankelijkheid garanderen van het toezichthoudende orgaan.

Vrij verkeer van kapitaal

- Garanderen van de naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force.

- De aanpassing van de wetgeving aan de tweede richtlijn inzake witwassen van geld afronden.

Vennootschapsrecht

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: versterken van de handhaving van de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten, met name door politie en douane, en verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen deze twee instanties. Intensiveren van de inspanningen ter bestrijding van piraterij en vervalsingen; intensiveren van de opleiding voor met handhaving belaste instanties, waaronder rechters en officieren van justitie.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: implementeren van het Wetboek van Koophandel.

Mededinging

- Garanderen van de naleving van de mededingingsregels en de bepalingen betreffende staatssteun, met inbegrip van de versterking van mededingingssraad en -bureau, alsmede van het secretariaat van de commissie voor toezicht op staatssteun. Ervoor zorgen dat alle marktdeelnemers en steunverleners nog beter op de hoogte zijn van de geldende regels. Garanderen van de opleiding van gerechtelijk personeel op het gebied van mededingingsvraagstukken.

Landbouw

- Verbeteren van de capaciteit van de landbouwadministratie en voltooien van de voorbereidingen voor de handhaving en praktische toepassing van de beheermechanismen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, met name het geïntegreerd administratie- en controlesysteem en het betaalorgaan, en voor de veterinaire en fytosanitaire wetgeving en de voedselveiligheidswetgeving.

- Versterken van de bestuurlijke structuren die vereist zijn voor het opzetten, de implementatie, het beheer, de monitoring, de controle en de evaluatie van door de Gemeenschap gesubsidieerde programma's voor plattelandsontwikkeling.

- Verdere aanpassing van de veterinaire en fytosanitaire wetgeving en verbetering van de inspectievoorzieningen, met name aan de toekomstige buitengrenzen.

- Verdere herstructurering van de agro-voedingsmiddelensector, waaronder modernisering van vleesfabrieken, zuivelbedrijven en visverwerkingsbedrijven, om te kunnen voldoen aan de communautaire voedselveiligheidsnormen.

- De omzetting van de wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën, plantenpaspoorten, maximumwaarden voor residuen en diervoeding, en uitvoering en handhaving, met inbegrip van controle op dierziekten, met name overdraagbare spongiforme encefalopathieën, overeenkomstig het acquis afronden.

Visserij

- Voltooien van de totstandbrenging van passende bestuurlijke structuren en apparatuur op centraal en regionaal niveau, die de implementatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid kunnen garanderen, met inbegrip van het beheer van de visbestanden, de inspectie en controle van de visserijactiviteiten, het marktbeleid, structurele programma's die medegefinancierd worden door het Financieel instrument voor de oriëntatie van de visserij, een register van visvaartuigen en een plan voor het beheer van de vlootcapaciteit in overeenstemming met de beschikbare visvoorraden.

Vervoerbeleid

- Verdere aanpassing van de wetgeving en versterking van de bestuurlijke capaciteit in het wegvervoer (met name met betrekking tot sociale wetgeving, waaronder de voorwaarden voor de toegang tot het beroep, fiscale harmonisatie, en technische en veiligheidsnormen), spoorwegvervoer (met het oog op de implementatie van het herziene acquis inzake de spoorwegen), en luchtvervoer (met name de wettelijke status van de onafhankelijke raad voor onderzoek naar vliegtuigongelukken).

- Verdere aanpassing en implementatie van de wetgeving op het gebied van het maritieme vervoer, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: versterking van de bestuurlijke capaciteit op het gebied van de veiligheid van maritiem vervoer, teneinde de prestaties van de vlaggenstaat van de Letse vloot te verbeteren.

Belastingen

- Voltooien van de aanpassing van de wetgeving, met bijzondere aandacht voor BTW-wetgeving (met inbegrip van de overgangsregeling voor de BTW) en voor accijnswetgeving, met name wat BTW-vrijstellingen betreft.

- Garanderen dat de bestaande en toekomstige wetgeving in overeenstemming is met de beginselen van de gedragscode voor de belastingheffing op ondernemingen.

- Versterken van de bestuurlijke capaciteit en controleprocedures, alsmede verbetering van de administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand, teneinde het acquis beter te kunnen implementeren.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: ontwikkeling van IT-systemen om de uitwisseling van elektronische gegevens met de Gemeenschap en haar lidstaten mogelijk te maken.

- Uitvoeren van de richtlijn inzake het voorhanden hebben en het verkeer van accijnsproducten.

Statistiek

- Verdere verbetering van de kwaliteit en dekking van de statistieken; garanderen dat passende hulpbronnen beschikbaar zijn om de statistische capaciteit verder te versterken, onder meer op regionaal niveau.

Sociaal beleid en werkgelegenheid

- Voltooien van de omzetting en garanderen van de implementatie van het sociale acquis op het gebied van de arbeidswetgeving, de gezondheid en veiligheid op het werk en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Versterken van de daarmee verband houdende bestuurlijke structuren, met inbegrip van de arbeidsinspectie, en totstandbrenging van een onafhankelijk garantiefonds voor werknemers bij insolventie van de werkgever. Goedkeuren van wetgeving ter bestrijding van discriminatie en opstellen van een tijdschema voor de implementatie daarvan.

- Voltooien van de omzetting en garanderen van de implementatie van het acquis op het gebied van de volksgezondheid, en verdere ontwikkeling van maatregelen voor controle en beheersing van overdraagbare ziekten, alsmede op het gebied van toezicht op de volksgezondheid en voorlichting.

- Continueren van de steun voor de inspanningen van de sociale partners op het vlak van capaciteitsopbouw, met name met het oog op hun toekomstige betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid van de Gemeenschap, met inbegrip van het Europees Sociaal Fonds, met name door een autonome bipartiete sociale dialoog.

- Opstellen van een nationale strategie, inclusief gegevensverzameling, met het oog op de toekomstige betrokkenheid bij de Europese strategie inzake sociale integratie.

Energie

- Voorbereiden van de interne markt voor energie, met name de richtlijnen voor elektriciteit en gas: tempo opvoeren van de aanpassing aan het acquis, met name wat betreft het herstructureringsproces van de elektriciteitscentrales; oprichten van een onafhankelijke beheerder van het transmissienet (elektriciteit); uitbanning van prijsverstoringen; versterking van de regelgevende instantie.

- Verdere aanpassing van de vereisten inzake de olievoorraad; vooruitgang boeken bij het garanderen van de aanleg van voorraden, met inbegrip van investeringen, naar een niveau van 90 dagen, en ontwikkeling van een bestuurlijke structuur.

- Verbeteren van het energierendement, bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie en versterking van de relevante instellingen op dit gebied.

- Implementeren van de aanbevelingen uit het verslag van de Raad over "Kernveiligheid in de context van de uitbreiding", met passende aandacht voor de in het verslag genoemde prioriteiten.

Telecommunicatie en informatietechnologie

- Garanderen van de aanpassing aan het acquis op telecommunicatiegebied en handhaving daarvan, met inbegrip van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt; garanderen van de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie.

- Verdere aanpassing en garanderen van de implementatie van de wetgeving op postaal gebied.

Cultuur- en audiovisueel beleid

- Verdere versterking van de capaciteit van de onafhankelijke regelgevende instantie voor televisie/radio.

Regionaal beleid en coördinatie van structurele instrumenten

- Voltooien van het juridisch en bestuurlijk kader voor de implementatie van het acquis op dit gebied, met name met betrekking tot financieel beheer en controle.

- Bepalen welke organen belast zijn met de implementatie van de structuurfondsen en het cohesiefonds, met name de voor het beheer en de betaling bevoegde autoriteiten; vaststellen van de taken die door de vakministeries en andere organen moeten worden uitgeoefend namens en onder verantwoordelijkheid van de voor het beheer bevoegde autoriteit.

- Opstellen van een enkelvoudig programmeringsdocument, in overeenstemming met de verordeningen inzake de structuurfondsen, met inbegrip van evaluatie ex ante.

- Garanderen dat de voor het beheer en de betaling bevoegde autoriteiten hun capaciteit geleidelijk opbouwen, zodat deze al vóór de toetreding de bevoegdheden op zich kunnen nemen en de taken kunnen uitoefenen die, overeenkomstig de verordeningen inzake de structuurfondsen, aan elk van hen zijn toevertrouwd.

- Garanderen van effectieve interministeriële coördinatie en passend partnerschap, met het oog op programmering en implementatie.

- Opzetten van systemen voor evaluatie en monitoring.

- Werken aan de technische voorbereiding van projecten die in aanmerking komen voor steun uit de structuurfondsen en het cohesiefonds (project pipeline).

Milieu

- Voltooien van de omzetting van het acquis, met bijzondere nadruk op milieuvoorlichting, afvalbeheer en chemicaliën.

- Verdere implementatie van het acquis, in het bijzonder wat betreft afvalbeheer (met name verpakking en verpakkingsafval en gevaarlijk afval, zoals PCB's/PCT's, afvaloliën, accu's en batterijen), waterkwaliteit (met name stedelijk afvalwater, microbiologische parameters van drinkwater, opstellen van programma's voor de vermindering van vervuiling door in lijst II opgenomen substanties, aanwijzen van kwetsbare zones in het kader van de richtlijn voor nitraten) en chemicaliën.

- Verdere versterking van de bestuurlijke capaciteit op alle niveaus, met name op regionaal en lokaal niveau. Bijzondere nadruk dient te worden gelegd op natuurbescherming.

- Verdere integratie van de vereisten inzake milieubescherming bij vaststelling en implementatie van sectoraal beleid voor de bevordering van duurzame ontwikkeling.

Bescherming consumenten en volksgezondheid

- Garanderen van de doeltreffendheid van de bestuurlijke structuren op het gebied van markttoezicht.

Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

- Garanderen van de implementatie van het actieplan voor Schengen.

- Versterking van de voor de handhaving van de wetgeving bevoegde instanties en hun onderlinge samenwerking, met inbegrip van het gerechtelijk apparaat, bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, met name wat betreft het witwassen van geld, computercriminaliteit, mensenhandel en drugssmokkel. Garanderen dat wordt voldaan aan de eerste vereisten voor de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met Europol.

- Bijwerken en implementeren van de nationale drugsstrategie en voorbereiding van de deelname aan activiteiten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving.

- Verdere aanpassing aan het acquis en de Europese praktijk met betrekking tot visa, migratie en asiel, alsmede versterking van de bestuurlijke capaciteit van instanties die op deze gebieden verantwoordelijkheid dragen.

- Verdere voorbereiding van de toekomstige deelname aan het Schengen Informatie Systeem middels de ontwikkeling van nationale gegevensbanken en registers.

- Verdere versterking van de controles aan de toekomstige buitengrens, omvattende de totstandbrenging van een geïntegreerd systeem voor controles op zee.

- Nemen van de nodige maatregelen om de implementatie te garanderen van de communautaire instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in civiele zaken.

- Nemen van de nodige maatregelen om de wetgeving aan te passen aan de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en bijbehorende protocollen.

Douane-unie

- Voltooien van de aanpassing van de douanewetgeving en garanderen van de implementatie; versterken van de bestuurlijke en operationele capaciteit. Leveren van verdere inspanningen voor de implementatie van het beleid ter versterking van het normbesef bij de douane.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: snellere implementatie van de IT-strategie van de Letse douaneadministratie. Ontwikkeling van IT-systemen voor de uitwisseling van elektronische gegevens tussen de Gemeenschap en Letland.

Buitenlandse betrekkingen

- Nemen van de nodige maatregelen om te garanderen dat over internationale verdragen en overeenkomsten, waaronder bilaterale investeringsverdragen, die niet verenigbaar zijn met het acquis, opnieuw wordt onderhandeld of dat deze op het moment van toetreding worden opgezegd.

Financiële controle

- Voltooien van het wetgevingskader voor publieke interne financiële controle.

- Ontwikkelen en implementeren van het concept van verantwoordelijkheid van beheerders.

- Ontwikkelen van het concept van controletrajecten en voorbereiding van controletrajecten voor fondsen van de Gemeenschap.

- Versnellen van de aanpassing op het gebied van de externe audit, met name verbetering van de operationele capaciteit en de onafhankelijkheid van het nationaal auditingbureau.

- Creëren van een contactpunt voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen, en effectief begin van de samenwerking met OLAF via dit contactpunt.

- Versterking van de fraudebestrijding.

- Leveren van verdere inspanningen voor het correcte gebruik, de controle, monitoring en evaluatie van communautaire pretoetredingsfondsen als belangrijke indicator voor de capaciteit van Letland om het acquis op het gebied van financiële controle ten uitvoer te leggen.

5. Programmering

De financiële bijstand aan Letland in de periode 2000-2006 omvat naast Phare ook steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling via het pretoetredingsinstrument Sapard (Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad, PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87) en steun voor infrastructuurprojecten op het gebied van milieu en vervoer door middel van het structuurinstrument ISPA (Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad, PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73), dat in de pretoetredingsperiode maatregelen ondersteunt die vergelijkbaar zijn met het cohesiefonds. Uit deze nationale toewijzing kan Letland ook gedeeltelijk de deelname aan communautaire programma's financieren, zoals de kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en programma's op het gebied van het onderwijs en het bedrijfsleven. Bovendien krijgt Letland toegang tot financiering uit meerlandenprogramma's en horizontale programma's die direct verband houden met het acquis. Medefinanciering door de kandidaat-lidstaten is voor alle investeringsprojecten vereist. De Commissie heeft sedert 1998 samengewerkt met de Europese Investeringsbank en de internationale financiële instellingen, met name de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Wereldbank, om de medefinanciering van projecten die betrekking hebben op de pretoetredingsprioriteiten te vergemakkelijken.

6. Conditionaliteit

De bijstand van de Gemeenschap voor de financiering van projecten via de drie pretoetredingsinstrumenten Phare, ISPA en Sapard wordt verstrekt op voorwaarde dat Letland zijn verplichtingen krachtens de Europaovereenkomst nakomt en verdere stappen zet om te voldoen aan de criteria van Kopenhagen, en vooral dat het vorderingen maakt bij het verwezenlijken van de specifieke prioriteiten van dit herziene toetredingspartnerschap. Bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden kan de Raad op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 622/98 besluiten de financiële bijstand op te schorten.

7. Toezicht

Op de uitvoering van het partnerschap voor toetreding wordt toezicht gehouden in het kader van de Europaovereenkomst. Zoals de Europese Raad in Luxemburg heeft benadrukt is het van belang dat de bij de Europaovereenkomst ingestelde organen het kader blijven vormen waarbinnen de stand van de overname en tenuitvoerlegging van het acquis kan worden beoordeeld. De relevante onderdelen van het partnerschap voor toetreding worden in het daarvoor bestemde subcomité besproken. Het Associatiecomité bespreekt algemene ontwikkelingen, vooruitgang en problemen bij het verwezenlijken van de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen van het partnerschap, en specifiekere zaken die door de subcomités worden doorverwezen.

Het comité van beheer van Phare ziet erop toe dat maatregelen die krachtens de drie pretoetredingsinstrumenten Phare, ISPA en Sapard worden gefinancierd, onderling en met de partnerschappen voor toetreding verenigbaar zijn, zoals voorgeschreven in de coördinatieverordening (Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad, PB L 161 van 26.6.1999, blz. 68).

Het partnerschap voor toetreding zal ook in de toekomst indien nodig worden gewijzigd, in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 622/98.

(1) De volgorde van presentatie is die welke wordt gebruikt sinds de periodieke verslagen van 2000.