Home

2002/163/EG: Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 671)

2002/163/EG: Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 671)

2002/163/EG: Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 671)

Publicatieblad Nr. L 053 van 23/02/2002 blz. 0046 - 0046


Beschikking van de Commissie

van 22 februari 2002

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Luxemburg

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 671)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/163/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad(2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Luxemburg hebben zich uitbraken van klassieke varkenspest voorgedaan.

(2) Luxemburg heeft maatregelen genomen in het kader van Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest(3).

(3) Deze uitbraken vormen een bedreiging voor de beslagen in de andere lidstaten. Derhalve moeten aanvullende maatregelen worden genomen ten aanzien van verplaatsingen en verzendingen van varkens en van bepaalde varkensproducten in en via Luxemburg.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Luxemburg ziet erop toe dat van zijn grondgebied geen varkens, noch sperma, eicellen of embryo's van varkens worden verzonden en dat alle vervoer van varkens via Luxemburg wordt verboden.

Artikel 2

1. Luxemburg ziet erop toe dat op zijn grondgebied geen varkens worden verplaatst, tenzij die varkens:

a) ten minste de laatste 30 dagen vóór het laden verbleven hebben op het bedrijf van herkomst,

b) rechtstreeks naar een slachthuis worden gebracht en daar onmiddellijk worden geslacht.

2. Verplaatsingen van varkens naar een slachthuis als bedoeld in lid 1, zijn alleen toegestaan indien de bevoegde autoriteiten van Luxemburg daartoe speciaal toestemming hebben gegeven.

Artikel 3

Luxemburg ziet erop toe dat voertuigen waarmee varkens zijn vervoerd, na elk vervoer worden gereinigd en ontsmet, en dat de vervoerder het bewijs levert dat ze zijn ontsmet.

Artikel 4

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 5

Deze beschikking wordt vóór 10 maart 2002 opnieuw bezien. Zij is van toepassing tot en met 15 maart 2002.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 februari 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.