Home

2002/181/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 627)

2002/181/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 627)

2002/181/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 627)

Publicatieblad Nr. L 061 van 02/03/2002 blz. 0054 - 0054


Beschikking van de Commissie

van 28 februari 2002

tot goedkeuring van het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 627)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/181/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest(1), en met name op artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er is klassieke varkenspest uitgebroken bij wilde varkens in bepaalde gebieden in het oosten van Luxemburg.

(2) De Luxemburgse autoriteiten hebben een programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens ingediend voor de betrokken gebieden in Luxemburg.

(3) Het ingediende programma is door de Commissie onderzocht en blijkt in overeenstemming te zijn met Richtlijn 2001/89/EG.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Luxemburg doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om het in artikel 1 bedoelde programma ten uitvoer te leggen vanaf de datum waarop deze beschikking is vastgesteld.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.