Home

2002/182/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Oostenrijk ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Neder-Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 639)

2002/182/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Oostenrijk ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Neder-Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 639)

2002/182/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Oostenrijk ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Neder-Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 639)

Publicatieblad Nr. L 061 van 02/03/2002 blz. 0055 - 0055


Beschikking van de Commissie

van 28 februari 2002

tot goedkeuring van het door Oostenrijk ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Neder-Oostenrijk

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 639)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/182/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest(1), en met name op artikel 16, lid 1, vijfde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In 2000 en begin 2001 zijn er gevallen van klassieke varkenspest geconstateerd bij wilde varkens in gebieden van de provincie Neder-Oostenrijk (Oostenrijk).

(2) De Oostenrijkse autoriteiten hebben de maatregelen toegepast die zijn vastgelegd in het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens ingediend voor de betrokken gebieden in Neder-Oostenrijk, dat is goedgekeurd bij Beschikking 2001/140/EG van de Commissie(2).

(3) In verband met de gunstige ontwikkeling van de situatie heeft Oostenrijk op grond van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2001/89/EG een gewijzigd programma ter goedkeuring ingediend.

(4) Het gewijzigde programma is door de Commissie onderzocht en blijkt in overeenstemming te zijn met Richtlijn 2001/89/EG.

(5) Voor de duidelijkheid moet Beschikking 2001/140/EG worden ingetrokken.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Oostenrijk ingediende gewijzigde programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Neder-Oostenrijk wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Oostenrijk doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om het in artikel 1 bedoelde programma ten uitvoer te leggen vanaf de datum waarop deze beschikking is vastgesteld.

Artikel 3

Beschikking 2001/140/EG wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.

(2) PB L 50 van 21.2.2001, blz. 22.