Home

2002/246/EG: Beschikking van de Commissie van 27 maart 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1266)

2002/246/EG: Beschikking van de Commissie van 27 maart 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1266)

2002/246/EG: Beschikking van de Commissie van 27 maart 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1266)

Publicatieblad Nr. L 084 van 28/03/2002 blz. 0065 - 0068


Beschikking van de Commissie

van 27 maart 2002

tot wijziging van de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2002

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1266)

(2002/246/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG(2), en met name op artikel 24, leden 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 2001/730/EG van de Commissie(3) stelt de lijst van TSE-bewakingsprogramma's vast waarvoor in 2002 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend alsmede de voorgestelde percentages en maximumbedragen voor de verschillende programma's. Alle BSE- en scrapiebewakingsprogramma's van de lidstaten staan in die lijst vermeld.

(2) De voor 2002 door de lidstaten ingediende TSE-bewakingsprogramma's zijn goedgekeurd bij Beschikking 2002/854/EG van de Commissie(4).

(3) De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft in zijn advies van 18-19 oktober 2001 over de veiligheid van producten van kleine herkauwers ingeval BSE bij kleine herkauwers waarschijnlijk of bevestigd wordt, aanbevolen om met spoed met behulp van de beschikbare snelle tests en een statistisch deugdelijke steekproefopzet en -grootte een onderzoek in te stellen naar de incidentie van TSE's bij kleine herkauwers.

(4) Naar aanleiding van deze aanbeveling is bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 270/2002 van de Commissie(6), met ingang van 1 april 2002 een nieuw programma vastgesteld voor de bewaking van scrapie bij schapen en geiten. In dit nieuwe bewakingsprogramma zijn de te testen aantallen gezonde geslachte dieren en op het landbouwbedrijf gestorven dieren aanzienlijk verhoogd.

(5) Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 zijn ook een aantal eerder aan Oostenrijk en Finland verleende uitzonderingen van de voorschriften om bepaalde groepen dieren te testen ingetrokken, nadat in deze lidstaten de eerste BSE-gevallen bevestigd waren. Oostenrijk en Finland hebben beide verzocht om verhoging van de aan hen toegewezen financiering voor TSE-bewaking krachtens de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG.

(6) Gezien het uitgebreidere TSE-bewakingsprogramma dat bij Verordening (EG) nr. 999/2001 is vastgesteld, moet de maximumbijdrage van de Gemeenschap aan elk programma, zoals vastgesteld bij de Beschikkingen 2001/730/EG en 2001/854/EG, worden herzien.

(7) De ramingen van de maximale communautaire financiering die aan elk programma worden toegekend, moeten wellicht tijdens de uitvoering van de programma's worden bijgesteld in verband met de werkelijke behoeften van elke lidstaat. Deze herziening mag echter geen gevolgen hebben voor de totale bijdrage van de Gemeenschap.

(8) Het elektronisch maandverslag over de met de programma's gemaakte voortgang en de gedane uitgaven, zoals vastgelegd in de bijlage bij Beschikking 2001/854/EG, moet worden aangepast aan de laatste wijzigingen van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001, die zijn aangebracht door Verordening (EG) nr. 270/2002, met als gevolg dat de eerder vastgestelde afwijkende bemonsteringsregeling voor lidstaten met een kleine schapen- en geitenpopulatie is komen te vervallen.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2001/730/EG wordt gewijzigd zoals aangegeven in bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 2

Beschikking 2001/854/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 2, wordt "4850000 EUR" vervangen door "4887000 EUR".

2. In artikel 2, lid 2, wordt "2860000 EUR" vervangen door "2892000 EUR".

3. In artikel 3, lid 2, wordt "20710000 EUR" vervangen door "21077000 EUR".

4. In artikel 4, lid 2, wordt "1300000 EUR" vervangen door "1851000 EUR".

5. In artikel 5, lid 2, wordt "10700000 EUR" vervangen door "11240000 EUR".

6. In artikel 6, lid 2, wordt "34900000 EUR" vervangen door "35361000 EUR".

7. In artikel 7, lid 2, wordt "10630000 EUR" vervangen door "11136000 EUR".

8. In artikel 8, lid 2, wordt "10850000 EUR" vervangen door "11379000 EUR".

9. In artikel 10, lid 2, wordt "5800000 EUR" vervangen door "6104000 EUR".

10. In artikel 11, lid 2, wordt "1640000 EUR" vervangen door "3325000 EUR".

11. In artikel 12, lid 2, wordt "2750000 EUR" vervangen door "2874000 EUR".

12. In artikel 13, lid 2, wordt "500000 EUR" vervangen door "1329000 EUR".

13. In artikel 14, lid 2, wordt "600000 EUR" vervangen door "651000 EUR".

14. In artikel 15, lid 2, wordt "5560000 EUR" vervangen door "6100000 EUR".

15. Artikel 16 komt als volgt te luiden: "Artikel 16

De financiële bijdragen van de Gemeenschap voor de in de artikelen 1 tot en met 15 goedgekeurde programma's bedraagt 100 % van de kosten (exclusief BTW) voor testkits en reagentia, tot een maximum van 15 EUR per testkit; vergoed worden alleen tests die worden uitgevoerd

- tussen 1 januari en 31 maart 2002 bij dieren als bedoeld in hoofdstuk A, deel I, punten 2, 3, en 4 en deel II, punten 2, 3 en 4, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001,

- tussen 1 april en 31 december 2002 bij dieren als bedoeld in hoofdstuk A, deel I, punten 2, 3 en 4 en deel II, punten 2 en 3, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001,

tot ten hoogste het bij deze beschikking voor elk programma vastgestelde maximumbedrag.".

16. In artikel 17 wordt de bestaande ongenummerde alinea lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd: "2. De maximale financiële bijdrage van de Gemeenschap voor elk bewakingsprogramma kan worden herzien in het licht van de in lid 1, onder b) en c), bedoelde verslagen. De totale bijdrage van de Gemeenschap bedraagt echter niet meer dan 120556000 EUR.".

17. De bijlage wordt gewijzigd zoals aangegeven in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 april 2002.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.9.1990, blz. 19.

(2) PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.

(3) PB L 274 van 17.10.2001, blz. 20.

(4) PB L 318 van 4.12.2001, blz. 54.

(5) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(6) PB L 45 van 15.2.2002, blz. 4.

BIJLAGE I

De bijlage bij Beschikking 2001/730/EG wordt vervangen door:

"BIJLAGE

Lijst van programma's voor de bewaking van TSE

Maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

De bijlage bij Beschikking 2001/854/EG wordt vervangen door:

"BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2002084NL.006803.TIF">"