Home

2002/298/EG: Beschikking van de Commissie van 15 april 2002 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

2002/298/EG: Beschikking van de Commissie van 15 april 2002 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

2002/298/EG: Beschikking van de Commissie van 15 april 2002 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

Publicatieblad Nr. L 102 van 18/04/2002 blz. 0032 - 0033


Beschikking van de Commissie

van 15 april 2002

houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

(2002/298/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89(1), en met name op artikel 12, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie van 7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2252/2001(3), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001(5), is op 26 oktober 2000 bij Beschikking C(2000) 3105 def. van de Commissie een programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling voor de Tsjechische Republiek goedgekeurd.

(2) De regering van de Tsjechische Republiek en de Commissie, die optreedt namens de Europese Gemeenschap, hebben op 5 februari 2001 de meerjarenovereenkomst voor de financiering ondertekend waarin de technische, juridische en administratieve bepalingen voor de uitvoering van het SAPARD-programma zijn opgenomen.

(3) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1266/1999 kan op grond van een voor elk geval afzonderlijke analyse van de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, van de financiële controleprocedures en van de structuren op het gebied van overheidsfinanciën, worden afgezien van de in artikel 12, lid 1, van die verordening voorgeschreven voorafgaande goedkeuring. In Verordening (EG) nr. 2222/2000 zijn nadere voorschriften voor de uitvoering van die analyse vastgesteld.

(4) De bevoegde autoriteit van de Tsjechische Republiek heeft het SAPARD-bureau aangesteld voor de uitvoering van de maatregelen "Investeringen in landbouwbedrijven", "Verbetering van de verwerking en de afzet van landbouw- en visserijproducten", "Verbetering van de structuren voor kwaliteitscontroles van levensmiddelen en voor consumentenbescherming", "Grondverbetering en herverkaveling", "Vernieuwing en ontwikkeling van dorpen en van de plattelandsinfrastructuur", "Ontwikkeling en diversificatie van de economische bedrijvigheid om het combineren van verscheidene activiteiten en het aanboren van andere inkomstenbronnen mogelijk te maken" en "Technische bijstand", als bedoeld in het Programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij Beschikking C(2000) 3105 def. voor de Tsjechische Republiek. Het Ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, is aangewezen voor de uitvoering van de financiële taken in het kader van de tenuitvoerlegging van het SAPARD-programma.

(5) De Commissie heeft overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1266/1999 en Verordening (EG) nr. 2222/2000 de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, de financiële controleprocedures en de structuren op het gebied van overheidsfinanciën onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de Tsjechische Republiek voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4 tot en met 6 en van de bijlage van Verordening (EG) nr. 2222/2000 en aan de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 vastgestelde minimumvoorwaarden.

(6) Meer in het bijzonder voldoet het SAPARD-bureau in voldoende mate aan de volgende belangrijke erkenningscriteria: schriftelijke procedures, scheiding van functies, aan de goedkeuring van projecten en aan de betalingen voorafgaande controles, betalingsprocedures, boekhoudprocedures, computerbeveiliging, interne audit en, indien van toepassing, bepalingen inzake overheidsopdrachten.

(7) Op 1 februari 2002 hebben de Tsjechische autoriteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, deel B, van de meerjarenovereenkomst voor de financiering een lijst van voor steun in aanmerking komende uitgaven verstrekt, waartegen de Commissie geen bezwaar heeft gemaakt.

(8) Voor de financiële functies die de afdeling Nationaal Fonds van het ministerie van Financiën in het kader van de tenuitvoerlegging van SAPARD voor de Tsjechische Republiek moet uitvoeren, beantwoordt het in voldoende mate aan de volgende criteria: audit trail, beheer van kasmiddelen, ontvangst van financiële middelen, uitbetaling van bedragen aan begunstigden, computerbeveiliging en interne audit.

(9) Daarom is het dienstig af te zien van de in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 voorgeschreven voorafgaande goedkeuring, en het beheer op decentrale grondslag over te dragen aan het SAPARD-bureau en aan de afdeling Nationaal Fonds van het ministerie van Financiën in de Tsjechische Republiek.

(10) De door de Commissie uitgevoerde verificaties zijn weliswaar gebaseerd op een bedrijfsklaar systeem, maar aangezien dit systeem nog niet daadwerkelijk wordt toegepast, is het dienstig de overdracht van het beheer van het SAPARD-programma aan de Tsjechische Republiek en de afdeling Nationaal Fonds van het ministerie van Financiën een voorlopig karakter te geven.

(11) Het beheer over het SAPARD-programma wordt pas definitief overgedragen nadat de Commissie zich er verder van vergewist heeft dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, en nadat gevolg is gegeven aan eventuele aanbevelingen van de Commissie met betrekking tot de overdracht van het beheer van de steun aan het SAPARD-bureau en de afdeling Nationaal Fonds van het ministerie van Financiën,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Er wordt afgezien van de voorgeschreven voorafgaande goedkeuring, door de Commissie, van de selectie van projecten en de sluiting van contracten door de Tsjechische Republiek.

Artikel 2

Het beheer van het SAPARD-programma wordt voorlopig overgedragen aan:

1. het SAPARD-bureau van de Tsjechische Republiek, Tesnov 17, 117 05 Praag 1, voor de uitvoering van de maatregelen "Investeringen in landbouwbedrijven", "Verbetering van de verwerking en de afzet van landbouw- en visserijproducten", "Verbetering van de structuren voor kwaliteitscontroles van levensmiddelen en voor consumentenbescherming", "Grondverbetering en herverkaveling", "Vernieuwing en ontwikkeling van dorpen en van de plattelandsinfrastructuur", "Ontwikkeling en diversificatie van de economische bedrijvigheid om het combineren van verscheidene activiteiten en het aanboren van andere inkomstenbronnen mogelijk te maken" en "Technische bijstand", als bedoeld in het Programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij Beschikking C(2000) 3105 def. en

2. de afdeling Nationaal Fonds van het ministerie van Financiën, adres: Letenska 15, 118 10 Praag 1, Tsjechische Republiek, voor de financiële functies die het in het kader van de tenuitvoerlegging van SAPARD voor de Tsjechische Republiek moet uitvoeren.

Gedaan te Brussel, 15 april 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 68.

(2) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.

(3) PB L 304 van 21.11.2001, blz. 8.

(4) PB L 161 van 21.6.1999, blz. 87.

(5) PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1.