Home

2002/607/EG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Chili (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2832)

2002/607/EG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Chili (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2832)

2002/607/EG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Chili (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2832)

Publicatieblad Nr. L 195 van 24/07/2002 blz. 0086 - 0087


Beschikking van de Commissie

van 23 juli 2002

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Chili

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2832)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/607/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22, leden 1 en 5,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG(3), en met name op artikel 18, leden 1, 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 juli 2002 heeft Chili twee uitbraken gemeld van zeer pathogene aviaire influenza bij pluimveebeslagen in Regio V van Chili.

(2) Krachtens de Richtlijnen 97/78/EG en 91/496/EEG moeten maatregelen worden genomen indien op het grondgebied van een derde land een in Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap(4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/556/EG van de Commissie(5), vermelde ziekte, dan wel een andere ziekte of fenomeen uitbreekt of zich verspreidt, waardoor de gezondheid van mens of dier ernstig in gevaar kan worden gebracht.

(3) Bij Richtlijn 82/894/EEG is een lijst vastgesteld van bepaalde besmettelijke dierziekten, waaronder aviaire influenza, die een risico vormen voor de veestapel van de Gemeenschap, met name wegens de mogelijke verspreiding als gevolg van het handelsverkeer en de invoer.

(4) Chili heeft de Commissie onmiddellijk in kennis gesteld van de uitbraken en van de getroffen bestrijdingsmaatregelen.

(5) Overeenkomstig de EU-eisen geven de Chileense veterinaire diensten sinds 21 juni 2002 geen certificaten meer af voor de uitvoer van levend pluimvee en broedeieren, levende loopvogels en broedeieren, en vers vlees van pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten van pluimvee en vleesbereidingen van pluimvee bestemd voor de Europese Unie.

(6) Eén lidstaat heeft echter vrijwaringsmaatregelen getroffen door alle invoer van levend pluimvee, vlees en vleesproducten van pluimvee van Chili op zijn grondgebied te verbieden, met inbegrip van zendingen die onderweg zijn en waarvoor het certificaat vóór 21 juni 2002 is afgegeven.

(7) Die zendingen, die onderweg zijn van Chili naar Europa, kunnen voor invoer worden aanvaard omdat de Chileense autoriteiten voldoende garanties hebben gegeven ten aanzien van het risico dat de ziekte via die producten wordt binnengebracht.

(8) Om de door de lidstaten getroffen maatregelen te harmoniseren en omwille van de duidelijkheid en de transparantie is het dienstig om, in aansluiting op de door Chili getroffen maatregelen, de uitvoer van Chili naar de Europese Unie van levend pluimvee en broedeieren, levende loopvogels en broedeieren, en vers vlees van pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten van pluimvee en vleesbereidingen van of met vlees van bovengenoemde soorten, tijdelijk te schorsen.

(9) Bij Beschikking 97/222/EG van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/184/EG(7), is een lijst vastgesteld van derde landen waaruit de lidstaten de invoer mogen toestaan van vleesproducten en is bepaald welke behandelingen moeten worden toegepast om het risico van ziekteoverdracht via dergelijke producten te verminderen. De op het product toe te passen behandeling verschilt naar gelang van de gezondheidsstatus van het land van herkomst ten aanzien van de diersoort waarvan het vlees is verkregen. Het is daarom nodig de invoer van vleesproducten van pluimvee van oorsprong uit Chili te beperken tot producten die zijn behandeld bij een temperatuur van ten minste 70 C°.

(10) In deze verordening wordt onder vlees van pluimvee, gekweekt en vrij vederwild en loopvogels verstaan, het voor menselijke consumptie bestemde vlees, met uitzondering van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders en voor de vervaardiging van farmaceutische en technische producten die via vooraf vastgelegde kanalen worden ingevoerd.

(11) Het bepaalde in deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van het verdere verloop van de ziekte en van nieuwe informatie die door de Chileense autoriteiten wordt meegedeeld.

(12) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten verbieden de invoer uit Chili van levend pluimvee en broedeieren, levende loopvogels en broedeieren, vers vlees van pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten van pluimvee en vleesbereidingen van of met vlees van bovengenoemde diersoorten, met uitzondering van grondstoffen die voldoen aan de eisen van bijlage I, hoofdstuk 10, bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad(8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/7/EG(9).

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 staan de lidstaten de invoer toe van zendingen vers vlees van pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild, vleesproducten van pluimvee en vleesbereidingen van of met vlees van bovengenoemde diersoorten, die Chili reeds hebben verlaten en onderweg zijn naar de Europese Unie, voorzover die producten zijn verkregen van dieren die vóór 21 juni 2002 zijn geslacht en vergezeld gaan van vóór 21 juni 2002 ondertekende certificaten.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1 mogen lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten van pluimvee, wanneer het vlees waarmee de vleesproducten zijn vervaardigd, een specifieke behandeling heeft ondergaan als bedoeld in deel IV, punten B, C of D, van de bijlage bij Beschikking 97/222/EG.

Artikel 4

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de invoer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking en zij geven onmiddellijk de nodige bekendheid aan de vastgestelde maatregelen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 5

Deze beschikking wordt vóór 20 september 2002 opnieuw bezien in het licht van het verdere verloop van de ziekte.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 27 juli 2002.

Artikel 7

Deze beschikking is van toepassing tot en met 1 januari 2003.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 31.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(3) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.

(4) PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58.

(5) PB L 235 van 19.9.2000, blz. 27.

(6) PB L 98 van 4.4.1997, blz. 39.

(7) PB L 61 van 2.3.2002, blz. 61.

(8) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(9) PB L 2 van 5.1.2001, blz. 27.