Home

2002/666/EG: Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2002/2003, van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3110)

2002/666/EG: Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2002/2003, van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3110)

2002/666/EG: Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2002/2003, van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3110)

Publicatieblad Nr. L 227 van 23/08/2002 blz. 0049 - 0050


Beschikking van de Commissie

van 19 augustus 2002

tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2002/2003, van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3110)

(2002/666/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001(2), en met name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De regels voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 en bij Verordening (EG) nr. 1227/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1342/2002(4).

(2) In de bij Verordening (EG) nr. 1227/2000 vastgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de financiële planning en de deelneming in de financiering van de regeling voor de herstructurering en de omschakeling is bepaald dat verwijzingen naar een begrotingsjaar gelden als verwijzingen naar betalingen die de lidstaten daadwerkelijk hebben verricht tussen 16 oktober van dat jaar en 15 oktober van het daaropvolgende jaar.

(3) Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 kent de Commissie de lidstaten jaarlijks een eerste toewijzing toe aan de hand van objectieve criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situaties en behoeften en met de te leveren inspanningen om het doel van de regeling te bereiken.

(4) Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt bij de toewijzing van de financiële middelen aan de lidstaten terdege rekening gehouden met het aandeel van de betrokken lidstaat in het wijnbouwareaal van de Gemeenschap.

(5) Voor de toepassing van artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 moeten voor een bepaald aantal hectaren financiële middelen worden toegewezen.

(6) Op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is de bijdrage van de Gemeenschap in de herstructurerings- en omschakelingskosten hoger in de gebieden die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen met betrekking tot de Structuurfondsen(5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1447/2001(6), als regio's van doelstelling 1 worden aangemerkt.

(7) Er moet rekening worden gehouden met de compensatie voor de inkomensderving van de wijnbouwers in de periode waarin de wijngaard nog niet productief is.

(8) Op grond van artikel 17, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1227/2000 worden, indien de werkelijke uitgaven van een lidstaat voor een bepaald begrotingsjaar minder bedragen dan 75 % van de bedragen van de eerste toewijzing, de voor het volgende begrotingsjaar te aanvaarden uitgaven en de daarmee corresponderende totale oppervlakte verlaagd met een derde van het verschil tussen deze drempel en de werkelijke uitgaven in de loop van dat begrotingsjaar. Deze bepaling is voor het wijnoogstjaar 2002/2003 van toepassing voor Griekenland en Luxemburg.

(9) Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt de eerste toewijzing aangepast aan de werkelijke uitgaven en aan de hand van door de lidstaten ingediende herziene uitgavenramingen, waarbij rekening wordt gehouden met het doel van de regeling en de beschikbare middelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden voor het wijnoogstjaar 2002/2003 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 is aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.

(3) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1.

(4) PB L 196 van 25.7.2002, blz. 23.

(5) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(6) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 1.

BIJLAGE

Financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 voor het wijnoogstjaar 2002/2003

>RUIMTE VOOR DE TABEL>