Home

2002/798/EG: Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2002 betreffende de lijst van de TSE-bewakingsprogramma's waarvoor in 2003 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3878)

2002/798/EG: Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2002 betreffende de lijst van de TSE-bewakingsprogramma's waarvoor in 2003 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3878)

2002/798/EG: Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2002 betreffende de lijst van de TSE-bewakingsprogramma's waarvoor in 2003 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3878)

Publicatieblad Nr. L 277 van 15/10/2002 blz. 0025 - 0026


Beschikking van de Commissie

van 14 oktober 2002

betreffende de lijst van de TSE-bewakingsprogramma's waarvoor in 2003 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3878)

(2002/798/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG(2), en met name op artikel 24, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad(3) worden programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten gefinancierd uit de afdeling Garantie van het EOGFL. Met het oog op de financiële controle gelden de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1494/2002(5), zijn nieuwe voorschriften vastgelegd voor het toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij runderen, schapen en geiten.

(3) Bij het opstellen van de lijst van TSE-bewakingsprogramma's waarvoor voor het jaar 2003 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend en de bepaling van het voorgestelde maximumbedrag moet rekening worden gehouden met zowel het belang van elk programma voor de Gemeenschap als de omvang van de beschikbare kredieten.

(4) De lidstaten hebben de Commissie de gegevens verstrekt op basis waarvan zij kan beoordelen in welke mate de Gemeenschap gebaat is bij het verlenen van een financiële bijdrage voor de programma's voor 2003.

(5) De programma's in de lijst bij deze beschikking zullen later apart moeten worden goedgekeurd.

(6) De Commissie heeft alle door de lidstaten ingediende programma's zowel vanuit veterinair als vanuit financieel oogpunt onderzocht.

(7) Sommige programma's voor 2003 zijn ingediend na 1 juni, de in Beschikking 90/424/EEG aangegeven termijn. Gezien het belang van deze maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van mens en dier en daar deze bewakingsprogramma's in vergelijking met de traditionele uitroeiingsprogramma's voor ziekten nog maar kort geleden zijn ingevoerd en in alle lidstaten moeten worden toegepast, moeten deze programma's goedgekeurd worden. Alle toekomstige aanvragen moeten wel binnen de vastgestelde termijnen worden ingediend.

(8) Het is dan ook dienstig de lijst van programma's die voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komen, goed te keuren en voor die bijdrage een maximumbedrag vast te stellen.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De programma's voor de bewaking van TSE (BSE en scrapie) die zijn opgenomen in de lijst in de bijlage komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in 2003.

2. Voor elk in lid 1 bedoeld programma wordt in de bijlage het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2) PB L 203 van 23.7.2001, blz. 16.

(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(4) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(5) PB L 225 van 22.8.2002, blz. 3.

BIJLAGE

Lijst van programma's voor de bewaking van TSE

Maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>