Home

2002/953/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 2002 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor noodmaatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en tot wijziging van Beschikking 2001/300/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4806)

2002/953/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 2002 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor noodmaatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en tot wijziging van Beschikking 2001/300/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4806)

2002/953/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 2002 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor noodmaatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en tot wijziging van Beschikking 2001/300/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4806)

Publicatieblad Nr. L 330 van 06/12/2002 blz. 0039 - 0040


Beschikking van de Commissie

van 5 december 2002

betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor noodmaatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en tot wijziging van Beschikking 2001/300/EG

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4806)

(2002/953/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG(2), en met name op de artikelen 12 en 13,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en de aangrenzende landen is mond- en klauwzeer van de types A, O en ASIA 1 endemisch. De aanwezigheid van verschillende types en subtypes van het mond- en klauwzeervirus en het opduiken van nieuwe, uit genetisch oogpunt verschillende virussen in dat gebied vormen een bedreiging voor de Gemeenschap en brengen de door Turkije met de steun van de Gemeenschap getroffen ziektebestrijdingsmaatregelen in gevaar.

(2) In nauwe samenwerking met de Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer (EUFMD - European Commission for the Control of Foot and Mouth Disease) en het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten (OIE) heeft de Gemeenschap, via het Trustfonds 911100/MTF/INT/003/EEC, in 1999 en 2000 bijstand verleend voor het uitvoeren van noodvaccinaties tegen mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Deze bijstand is stopgezet nadat bij een gezamenlijk inspectiebezoek door deskundigen van de Commissie en van de EUFMD in 2000 bepaalde tekortkomingen waren geconstateerd.

(3) Begin 2002 hebben vertegenwoordigers van de Commissie, de EUFMD, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het OIE, samen met de Chief Veterinary Officers van Armenië, Azerbeidzjan en Georgië een programma vastgesteld voor de instelling van een vaccinatiegordel langs de zuidelijke grenzen van die landen, teneinde Turkije beter te beschermen tegen insleep van mond- en klauwzeer.

(4) Om de verspreiding van mond- en klauwzeer tegen te gaan, dient de Commissie bijstand te verlenen voor noodmaatregelen om de ziekte te bestrijden in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

(5) Het bedrag dat is vastgesteld bij Beschikking 2001/300/EG van de Commissie van 30 maart 2001 inzake de samenwerking tussen de Gemeenschap en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), vooral met betrekking tot de werkzaamheden van de Europese Commissie van de FAO voor de bestrijding van mond- en klauwzeer (EUFMD)(3) en in de overeenkomstig die beschikking gesloten uitvoeringsovereenkomst, volstaat niet om alle aan de onderhavige beschikking verbonden kosten te dekken. Bijgevolg moet de totale bijdrage van de Gemeenschap aan het Trustfonds 911100/MTF/INT/003/EEC worden verhoogd met het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van het gezamenlijke EG/EUFMD/OIE-programma voor de bestrijding van mond- en klauwzeer in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

(6) De uitvoeringsovereenkomst die is gesloten tussen de Europese Commissie en de FAO moet worden gewijzigd teneinde rekening te houden met de wijzigingen van Beschikking 2001/300/EG.

(7) Beschikking 2001/300/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het geld dat, overeenkomstig Beschikking 2001/300/EG, beschikbaar is in Trustfonds 911100/MTF/INT/003/EEC, wordt gebruikt voor de volgende maatregelen:

a) de aankoop van 1000000 doses trivalent vaccin met Al(OH)3 als adjuvans tegen mond- en klauwzeer, virustypes 01, A-Iran 96 en ASIA 1, met een immuniserend vermogen van 6 PD50;

b) de levering van de onder a) genoemde doses van het vaccin aan de centrale veterinaire autoriteiten van Armenië, Azerbeidzjan en Georgië voor het verrichten van een noodvaccinatie bij gevoelige dieren in de langs de zuidelijke grenzen gelegen districten, overeenkomstig het programma dat moet worden vastgesteld in een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de veterinaire autoriteiten van die landen en de EUFMD;

c) controle ter plaatse van de vaccinatiecampagne en organisatie van serologische bewaking door een door de EUFMD aangestelde deskundige;

d) het leveren van testkits voor het opsporen van antilichamen tegen niet-structurele proteïnen, het bewaken van de vaccinatiecampagne en het evalueren van de ziektesituatie.

Artikel 2

Voor de in artikel 1 vastgestelde maatregelen maakt de Commissie aan het Trustfonds 911100/MTF/INT/003/EEC een extra bedrag over van 650000 USD.

Artikel 3

De directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming wordt gemachtigd om met de Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer (EUFMD) van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) passende regelingen vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 2 bedoelde maatregelen.

Artikel 4

Beschikking 2001/300/EG wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Met ingang van 1 januari 2001 bedraagt de financiële verplichting van de Gemeenschap aan het in lid 1 genoemde fonds ten hoogste 2450000 EUR voor een periode van vier jaar.".

2. Artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming wordt gemachtigd om de in lid 1 bedoelde uitvoeringsovereenkomst namens de Commissie te ondertekenen. Hij wordt ook gemachtigd om met de FAO een gewijzigde uitvoeringsovereenkomst te sluiten teneinde rekening te houden met de wijzigingen van artikel 1, lid 2.".

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 december 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2) PB L 3 van 6.1.2001, blz. 27.

(3) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 71.