Home

2002/981/EG: Besluit van de Raad van 11 november 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

2002/981/EG: Besluit van de Raad van 11 november 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

2002/981/EG: Besluit van de Raad van 11 november 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

Publicatieblad Nr. L 341 van 17/12/2002 blz. 0063 - 0063


Besluit van de Raad

van 11 november 2002

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

(2002/981/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, is op basis van wederkerigheid een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling gesloten betreffende een aantal verwerkte landbouwproducten die vallen onder Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen(1), teneinde de handelsregeling te verbeteren en bepaalde problemen op te lossen.

(2) De voor de tenuitvoerlegging van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2).

(3) Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste voorschriften worden vastgesteld door de Commissie, die wordt bijgestaan door het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93(3) bedoelde Comité voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten. Artikel 4 van Besluit 1999/468/EG is van toepassing. De in artikel 4, lid 3, van dat besluit bedoelde termijn bedraagt één maand.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de in artikel 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 11 november 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Mikkelsen

(1) PB L 171 van 27.6.1973, blz. 1.

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).