Home

2002/1009/EG: Beschikking van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5359)

2002/1009/EG: Beschikking van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5359)

2002/1009/EG: Beschikking van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5359)

Publicatieblad Nr. L 351 van 28/12/2002 blz. 0112 - 0115


Beschikking van de Commissie

van 27 december 2002

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5359)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/1009/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verband met uitbraken van klassieke varkenspest in bepaalde grensgebieden van Frankrijk, Duitsland en Luxemburg heeft de Commissie de volgende beschikkingen vastgesteld: Beschikking 1999/335/EG van 7 mei 1999 tot goedkeuring van de door Duitsland ingediende programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts(3); Beschikking 2002/161/EG van 22 februari 2002 houdende goedkeuring van de door Duitsland ingediende programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in Saarland en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Rheinland-Pfalz en Saarland(4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/791/EG(5); Beschikking 2002/181/EG van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde delen van Luxemburg(6); Beschikking 2002/626/EG van 25 juli 2002 tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de departementen Moselle en Meurthe-et-Moselle(7) en Beschikking 2002/383/EG van 23 mei 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg en tot intrekking van Beschikking 2002/302/EG(8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/839/EG(9).

(2) Onlangs zijn uitbraken van klassieke varkenspest bevestigd bij wilde varkens in België, in het grensgebied met Duitsland.

(3) België heeft maatregelen genomen om klassieke varkenspest te bestrijden in het kader van Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest(10).

(4) Gezien het verloop van de epizoötiologische situatie is het aangewezen de bij Beschikking 2002/383/EG vastgestelde maatregelen ook toe te passen in de betrokken gebieden van België.

(5) Voor de duidelijkheid moet Beschikking 2002/383/EG worden ingetrokken en moet een nieuwe beschikking worden vastgesteld.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking geldt onverminderd de door de lidstaten ingediende plannen die zijn goedgekeurd bij de Beschikkingen 1999/335/EG, 2002/161/EG, 2002/181/EG en 2002/626/EG.

Artikel 2

1. België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (hierna "de betrokken lidstaten" genoemd) zien erop toe dat geen varkens worden verzonden, tenzij die dieren:

a) komen uit een ander dan de in de bijlage omschreven gebieden en

b) komen van een bedrijf waar in de laatste 30 dagen vóór de verzending van de betrokken varkens geen levende varkens uit de in de bijlage omschreven gebieden zijn binnengebracht.

2. De betrokken lidstaten zien erop toe dat doorvoer van varkens door de in de bijlage omschreven gebieden uitsluitend plaatsvindt via hoofdwegen of spoorlijnen, zonder dat het voertuig waarmee de varkens worden vervoerd, onderweg stopt.

Artikel 3

1. De betrokken lidstaten zien erop toe dat geen partijen varkenssperma worden verzonden, tenzij het sperma verkregen is van beren die worden gehouden in een spermacentrum zoals bedoeld in artikel 3, onder a), van Richtlijn 90/429/EEG van de Raad(11), dat is gelegen buiten de in de bijlage omschreven gebieden.

2. De betrokken lidstaten zien erop toe dat geen partijen eicellen en embryo's van varkens worden verzonden, tenzij de eicellen en embryo's verkregen zijn van varkens die worden gehouden op een bedrijf buiten de in de bijlage omschreven gebieden.

Artikel 4

1. Op het gezondheidscertificaat volgens het in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad(12) vastgestelde model, waarvan uit de betrokken lidstaten verzonden varkens vergezeld gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht:"Deze dieren voldoen aan Beschikking 2002/1009/EG van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (PB 351 van 28.12.2002, blz. 112).".

2. Op het gezondheidscertificaat volgens het in Richtlijn 90/429/EEG vastgestelde model, waarvan uit de betrokken lidstaten verzonden varkenssperma vergezeld gaat, wordt de volgende vermelding aangebracht:"Dit sperma voldoet aan Beschikking 2002/1009/EG van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 112).".

3. Op het gezondheidscertificaat volgens het in Beschikking 95/483/EEG van de Commissie(13) vastgestelde model, waarvan uit de betrokken lidstaten verzonden eicellen en embryo's van varkens vergezeld gaan, wordt de volgende vermelding aangebracht:"Deze embryo's/eicellen(14) voldoen aan Beschikking 2002/1009/EG van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 112).".

Artikel 5

1. De betrokken lidstaten zien erop toe dat het bepaalde in artikel 15, lid 2, onder b), tweede, vierde, vijfde, zesde en zevende streepje, van Richtlijn 2001/89/EG wordt toegepast op de varkenshouderijbedrijven die gelegen zijn in de in de bijlage omschreven gebieden.

2. De betrokken lidstaten zien erop toe dat voertuigen waarmee varkens zijn vervoerd van bedrijven die gelegen zijn in de in de bijlage omschreven gebieden, na elk vervoer worden gereinigd en ontsmet en dat de vervoerder het bewijs levert dat de betrokken voertuigen zijn ontsmet.

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 1, lid 1, en voorzover de lidstaat van bestemming daarvoor toestemming geeft, mogen de betrokken lidstaten toestaan dat varkens van bedrijven die gelegen zijn in de in de bijlage omschreven gebieden, worden verzonden naar andere bedrijven of naar slachthuizen die gelegen zijn in de in de bijlage omschreven gebieden in een andere lidstaat, op voorwaarde dat de varkens komen van een bedrijf waar:

a) in de laatste 30 dagen vóór de verzending van de betrokken varkens geen levende varkens zijn binnengebracht;

b) door een officiële dierenarts een klinisch onderzoek op klassieke varkenspest is uitgevoerd volgens de controleprocedure die is vastgelegd in hoofdstuk IV, deel A, en deel D, punten 1, 2 en 3, van de bijlage bij Beschikking 2002/106/EG van de Commissie(15), en

c) de te vervoeren groep varkens negatief heeft gereageerd bij serologische tests op klassieke varkenspest, uitgevoerd met monsters die zijn genomen in de laatste zeven dagen vóór de verzending. Het minimumaantal te bemonsteren varkens moet toereikend zijn voor de detectie bij de te vervoeren groep varkens van een seroprevalentie van 10 % met een betrouwbaarheidsinterval van 95 %.

Het bepaalde onder c) is evenwel niet van toepassing voor varkens die direct naar het slachthuis worden verzonden om daar onmiddellijk te worden geslacht.

2. Wanneer de betrokken lidstaten varkens zoals bedoeld in lid 1 verzenden, zien zij erop toe dat het in artikel 4, lid 1, bedoelde gezondheidscertificaat aanvullende informatie bevat betreffende de data waarop het klinisch onderzoek, de bemonstering en de tests zijn verricht, het aantal monsters dat is onderzocht, het soort tests dat is gebruikt en de resultaten van de tests.

Artikel 7

De betrokken lidstaten mogen toestaan dat varkens van bedrijven die gelegen zijn in de in de bijlage omschreven gebieden, worden verzonden naar andere gebieden in dezelfde lidstaat, voor zover de varkens komen van bedrijven waar de varkens negatief hebben gereageerd bij een klinisch onderzoek en bij serologische tests op klassieke varkenspest, uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder b) en c).

Artikel 8

De betrokken lidstaten stellen de Commissie en de overige lidstaten in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid in kennis van de resultaten van de serologische tests op klassieke varkenspest die in de in de bijlage omschreven gebieden zijn verricht.

Artikel 9

Beschikking 2002/383/EG wordt ingetrokken.

Artikel 10

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking en zij maken de getroffen maatregelen onmiddellijk bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 11

Deze beschikking wordt vóór 20 april 2003 opnieuw bezien.

Artikel 12

Deze beschikking is van toepassing tot en met 30 april 2003.

Artikel 13

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 december 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14.

(3) PB L 126 van 20.5.1999, blz. 21.

(4) PB L 53 van 23.2.2002, blz. 43.

(5) PB L 274 van 11.10.2002, blz. 40.

(6) PB L 61 van 2.3.2002, blz. 54.

(7) PB L 200 van 30.7.2002, blz. 37.

(8) PB L 136 van 24.5.2002, blz. 22.

(9) PB L 287 van 25.10.2002, blz. 39.

(10) PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.

(11) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.

(12) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.

(13) PB L 275 van 18.11.1995, blz. 30.

(14) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(15) PB L 39 van 9.2.2002, blz. 71.

BIJLAGE

Gebieden van de betrokken lidstaten, zoals bedoeld in de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8

>RUIMTE VOOR DE TABEL>