Home

Beschikking nr. 1919/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek

Beschikking nr. 1919/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek

Beschikking nr. 1919/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek

Publicatieblad Nr. L 293 van 29/10/2002 blz. 0005 - 0006


Beschikking nr. 1919/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 21 oktober 2002

tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Dankzij Beschikking 96/411/EG van de Raad(3) kan de communautaire landbouwstatistiek beter reageren op de informatiebehoeften die voortvloeien uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(2) Het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de vorderingen bij de uitvoering van Beschikking 96/411/EG geeft een positieve balans van de toepassing van deze beschikking.

(3) De aanpassing van de nationale statistische systemen aan de behoeften die voortvloeien uit de ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, is nog niet voltooid.

(4) Gezien de interne ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, alsmede gezien de externe context van de uitbreiding naar het oosten en de aanzet tot een nieuwe ronde van multilaterale handelsbesprekingen, verdient het aanbeveling de bepaling van de statistische behoeften te verbeteren en, in voorkomend geval, de geldende regelgeving tot begrenzing van de reikwijdte van de statistische gegevens over het gemeenschappelijk landbouwbeleid die de lidstaten aan de Commissie moeten verstrekken, dienovereenkomstig te voltooien.

(5) In het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007(4) wordt de voortzetting voorzien van de maatregelen om de bestaande landbouwstatistiek te verbeteren en om richting te geven aan de toekomstige ontwikkelingen, teneinde te voldoen aan de behoeften van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(6) Door het bij Beschikking 96/411/EG ingevoerde instrument kon de aanpassing van het systeem van de communautaire landbouwstatistiek aan de ontwikkeling van de behoeften aan statistische informatie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden bevorderd. Deze aanpassing is evenwel nog niet afgerond. Derhalve moet Beschikking 96/411/EG worden gewijzigd om dit proces te kunnen voortzetten,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 96/411/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 3 worden de woorden "het tijdvak 2000-2002" vervangen door de woorden "het tijdvak 2003-2007";

2. in artikel 6 wordt lid 4 vervangen door de volgende tekst:

"4. De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor de periode 2003-2007 bedragen 5 miljoen EUR.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.";

3. in artikel 11 wordt "2002" vervangen door "2007";

4. in artikel 11 wordt de zinsnede "na raadpleging van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek" geschrapt.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 21 oktober 2002.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitster

M. Fischer Boel

(1) PB C 126 E van 28.5.2002, blz. 403.

(2) Advies van het Europees Parlement van 3 september 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 oktober 2002.

(3) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 2298/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 263 van 18.10.2000, blz. 1).

(4) PB C 75 E van 26.3.2002, blz. 274.